Gmina krzywcza

DODATEK OSŁONOWY!

DODATEK OSŁONOWY!

Wójt Gminy Krzywcza informuje, że dla mieszkańców Gminy Krzywcza dodatek osłonowy będzie realizowany w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzywczy.

Zgodnie z ustawą dodatek osłonowy będzie przysługiwał gospodarstwu domowemu, w którym przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają kwoty 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo kwoty 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

W przypadku gdy dochód nie przekroczy wyżej wskazanych kwot wysokość dopłat w ramach dodatku osłonowego będzie się kształtowała następująco:

• 400 zł – w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego,

• 600 zł – w przypadku gospodarstwa 2-3 osobowego,

• 850 zł – w przypadku gospodarstwa 4-5 osobowego,

• 1150 zł – w przypadku gospodarstwa 6 i więcej osobowego.

Natomiast, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, pieco-kuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243), roczna wysokość dodatku osłonowego wyniesie:

• 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,

• 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,

• 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,

• 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Ponadto w przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia, przy czym minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych nie może być niższa niż 20 zł.

Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek do dnia 31 października 2022r.

Wnioski można składać:

– elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022r.

– tradycyjnie (papierowo) – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywczy od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00-14.00,  
1 piętro pok. nr 5

W przypadku wniosków złożonych do dnia 31 stycznia 2022r. wypłata dodatków zostanie zrealizowana w 2022r. w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia.

Natomiast w przypadku wniosków złożonych od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 31 października 2022r. wyplata dodatku zostanie zrealizowana jednorazowo do dnia 2 grudnia 2022r.

Skip to content