Adres urzędu

Urząd Gminy Krzywcza

37-755 Krzywcza 36

 

Telefony:

16 671 14 86

16 671 14 84

16 672 74 30

16 671 13 95

 

Fax: 16 733 22 02

E-mail: sekretariat@krzywcza.pl


A A A

Atrakcje

 • - przyrodniczo - krajobrazowe

   

  Gmina Krzywcza to niezwykle atrakcyjny turystycznie teren. Z uwagi na bogatą historię i sporą liczbę zabytków, zwłaszcza sztuki sakralnej, obszar ten jest doskonałym miejscem do uprawiania wszelkiego rodzaju turystyki.

  Gmina Krzywcza cechuje się dużą atrakcyjnością krajobrazowo – przyrodniczą, posiada liczne walory turystyczno – historyczne i rekreacyjne. Gmina jest dobrym miejscem na organizację wypoczynku świątecznego, wakacyjnego, obozów, zjazdów i spływów. Na tym terenie są dobre warunki do rozwoju agroturystyki oraz turystyki wiejskiej. Głównymi walorami gminy są: czyste powietrze i zdrowe produkty rolne, wyjątkowo wygodne warunki do wędkowania, kajakarstwa, turystyki rowerowej i pieszej, biwakowania i innych form spędzania wolnego czasu. Okoliczne lasy obfitują w jagody i grzyby, a na słonecznych stokach można zbierać lecznicze zioła.

  Ogromnym atutem tego terenu jest położenie w granicach Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego (5 961 ha powierzchni gminy), 3 486 ha obszaru gminy stanowi otulinę Parku. W Reczpolu znajduje się rezerwat florystyczny „Brzoza czarna” utworzony w 1970 roku - zajmuje 2,6 ha. Główne osobliwości rezerwatu „Brzoza czarna” to gatunek drzewiasty rzadko występujący w południowej i zachodniej Polsce. Jest to drzewo wyrastające do 25 m wysokości i 70 cm średnicy.. W rezerwacie występuje wiele ciekawych okazów zarówno flory jak i fauny.

  Na terenie omawianej gminy występuje 10 obiektów uznanych za pomniki przyrody ożywionej (drzewa) w tym m. in. lipa drobnolistna, jawor, klon i grab w miejscowości Ruszelczyce i bluszcz pospolity w miejscowości Średnia i Babice, dąb szypułkowy w Babicach. Ponadto – wg kart inwentaryzacji - do uznania za pomniki przyrody kwalifikuje się kolejne 86 drzew, w tym większość w parku w Babicach. Są to m. in.: żywotnik zachodni, kortałpa żółtokwiatowa, sosna wejmutka.

  Na terenie gminy znajdują się także stanowiska dokumentacyjne :

  - w Babicach - przykład terasy włożonej i akumulacji eolicznej z okresu czwartorzędu,

  - w Ruszelczycach – unikatowe w skali Karpat nisze osuwiskowe,

  - w Skopowie – duża bryła pakietów rogowców menilitowych przepełniona szkieletami ryb głębokowodnych (tzn. skałka z rybami),

   

  - w Reczpolu – wapienny olistolit górnej jury.

   

  W gminie Krzywcza istnieje również 1 użytek ekologiczny „Pod Uryńskiem”
  w miejscowości Kupna o powierzchni 1,85 ha.

  Przez gminę Krzywcza przebiegają także szlaki turystyczne.

  W roku 2005 wytyczono szlak rowerowy przebiegający przez gminę Krzywcza tzw. „Krzywiecki Ekorajd Rowerowy”. Został on wytyczony z inicjatywy Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, którego gmina Krzywcza jest członkiem w ramach programu „Błękitny San”. Wiedzie on z Babic wzdłuż Sanu do kładki wiszącej w Bachowie, a po jej przejechaniu przez część Bachowa drogą polną utwardzoną do przeprawy promowej w Chyrzynie. Następnie przez Krzywczę, Wolę Krzywiecką, Średnię i Skopów do Babic. Szlak ten nie jest jeszcze oznakowany.

  Na rzece San wytyczony został szlak wodny „Błękitny San”.

  Jednym z takich szlaków jest też szlak Pielgrzymkowy zwany „Drogą Różańcową” wiodący ze Skopowa do Babic. Przebiega on polnymi drogami wśród pól i lasów. Trasę tę pokonywali pielgrzymi z okolic Skopowa, Kramarzówki i Pruchnika na uroczystości odpustowe w Kościele Parafialnym p. w. Świętej Trójcy w Babicach, w którym znajduje się cudowny łaskami słynący Obraz Matki Bożej. Szlak ten wytyczył i oznakował Parafialny Klub Sportowy „UNUM” w Babicach.

  Kolejny szlak turystyczny to szlak historyczny związany z upamiętnieniem walk o Krzywczę we wrześniu 1939 r. Wiedzie on polną drogą z Krzywczy na tzw. Krzywiecką Górę na której usytuowany jest ogromny krzyż poświęcony poległym w walce żołnierzom, a następnie na cmentarz komunalny gdzie znajduje się zbiorowa mogiła poległych żołnierzy. Szlak ten wytyczyło Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Krzywieckiej i Parafia Krzywcza. Szlakiem tym corocznie w rocznicę walk udają się mieszkańcy gminy i turyści.

   

   

  Opracowano na podstawie:

  1. Ziemia Krzywiecka, Czasopismo Samorządowe Nr 7 – 8 2000, s. 10.

  2. Album gmin województwo podkarpackie, Publikacja powstała przy współpracy Urzędów Miast i Gmin województwa podkarpackiego, Gorlice 2003, s. 12.