Adres urzędu

Urząd Gminy Krzywcza

37-755 Krzywcza 36

 

Telefony:

16 671 14 86

16 671 14 84

16 672 74 30

16 671 13 95

 

Fax: 16 733 22 02

E-mail: sekretariat@krzywcza.pl


A A A

Aktualności

 • 2014-02-21 11:46

  ZAWÓD KIEROWCA - SZANSA DLA FIRMY

   
 • 2014-02-18 11:08

  Rekrutacja do projektu PARP S.A. - "Pierwszy biznes" - działanie 6.2. POKL

   
 • 2014-01-07 14:20

  Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Krzywcza


  Opublikowano harmonogramy odbioru odpadów komunalnych, surowców wtórnych, odpadów zielonych, zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego oraz gabarytów ze wszystkich miejscowości na terenie gminy Krzywcza w 2014 rok

  (obowiązuje od 1 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2014 r.)

   

  Szczegóły kliknij poniżej "zobacz więcej >>"


   
 • 2013-12-13 12:52

  Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Przemyślu

  KOMUNIKAT
  Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Przemyślu

  DO WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

   

          W związku z rozpoczętym okresem grzewczym i występowaniem niskich temperatur oraz mając na uwadze częste przypadki zatruć tlenkiem węgla przypomina się właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych, a szczególnie budynków jednorodzinnych i zagrodowych o obowiązku poddawania obiektów budowlanych kontrolom okresowym stanu technicznego zgodnie z wymogami art. 62 ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. Nr 243 z 2010 r., poz. 1623 z późniejszymi zmianami), a w szczególności o konieczności sprawdzania stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) i instalacji gazowych.

  Przypomina się również o obowiązku bezzwłocznego usuwania wszystkich nieprawidłowości, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska np. pożar, wybuch, zatrucie gazem albo porażenie prądem elektrycznym.

  Jednocześnie przypomina się, że kontrole stanu technicznego przewodów kominowych powinny przeprowadzać, w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych, osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim bądź osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, natomiast w odniesieniu do kominów przemysłowych, kominów wolno stojących oraz kominów i przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych wyłącznie osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. Kontrole stanu technicznego instalacji gazowych mogą przeprowadzać osoby posiadające właściwe uprawnienia budowlane lub kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci gazowych.

  Kto nie zapewnia wykonania okresowych kontroli stanu technicznego podlega karze grzywny (art. 93 pkt 8 ustawy Prawo budowlane), a kto niewłaściwie utrzymuje i użytkuje obiekt budowlany lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (art. 91a ustawy Prawo budowlane). Kontrolę wykonywania powyższych obowiązków prowadzą organy nadzoru budowlanego.

   
 • 2013-07-22 12:03

  Dane statystyczne o gminie Krzywcza

  Dane statystyczne na temat liczby mieszkańców, liczby urodzeń i zgonów oraz inne dane liczbowe na temat Gminy Krzywcza publikujemy w zakładce "Dane statystyczne".

   
 • 2013-07-05 11:53

  WSTĘPNE INFORMACJE WYPRAWKA SZKOLNA ROK SZKOLNY 2013/2014

  WSTĘPNE INFORMACJE
  WYPRAWKA SZKOLNA ROK SZKOLNY 2013/2014

   

          Wójt Gminy Krzywcza, informuje o możliwości skorzystania z pomocy na zakup podręczników dla: uczniów klas I-III, V szkoły podstawowej oraz klas II szkoły ponadgimnazjalnej (zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum). Ponadto z programu będą mogli skorzystać uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczający w roku szkolnym 2013/2014 do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

   

  Szczegółowe informacje opublikowane są niżej pod linkiem "zobacz więcej >>"

   
 • 2013-05-09 08:20

  Natura i gospodarka – podstawy dialogu

  Natura i gospodarka – podstawy dialogu

   

  Rozwijasz własną firmę? Szukasz możliwość poszerzenia swojej działalności bądź pragniesz być innowacyjny i jednocześnie działać w zgodzie z naturą? Przyłącz się do Partnerstwa Naturowego w Twoim województwie!

   

  Czym są Partnerstwa Naturowe? To forma współpracy między przedsiębiorcami, IOB (instytucjami otoczenia biznesu, np. agencjami rozwoju regionalnego, izbami gospodarczymi, centrami wspierania przedsiębiorczości) i jednostkami samorządu terytorialnego. Partnerstwa Naturowe stanowią forum wymiany doświadczeń między wszystkimi zaangażowanymi podmiotami, są one również dobrym sposobem na zainicjowanie dialogu między administracją publiczną i biznesem, której celem będzie rozwój przedsiębiorczości na obszarach Natura 2000.

  Partnerstwa Naturowe zostały utworzone w różnych regionach Polski i skupiają się wokół określonego obszaru Natura 2000, wybranego rodzaju działalności gospodarczej, branży, oraz zasięgu oddziaływania Partnerstwa.

  Każde z powołanych Partnerstw ma swojego Lidera – instytucję otoczenia biznesu. W ramach Partnerstw odbywają się m.in. spotkania informacyjne dla przedsiębiorców, których celem jest przedstawienie informacji dotyczących możliwości prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach Natura 2000 lub w jej sąsiedztwie oraz zainicjowanie współpracy przedsiębiorców.

  W ramach działań związanych z rozwojem Partnerstw Naturowych została również stworzona ankieta dla przedsiębiorców. Jej celem jest wstępne określenia profilu przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na obszarach Natura 2000 w Polsce. Ankieta posłuży również do poznania i zebrania najważniejszych potrzeb przedsiębiorców związanych z tą tematyką. Ankietę można wypełnić za pomocą strony internetowej:   http://dialog.gdos.gov.pl/ankieta1.

  Partnerstwa Naturowe zostały zainicjowane w ramach projektu realizowanego przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska  „Natura i gospodarka – podstawy dialogu”. Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

  Więcej informacji nt. projektu można znaleźć na Platformie Dialogu pod adresem: http://dialog.gdos.gov.pl.

   
 • 2013-02-07 14:48

  Ogłoszenie o przetargu na "Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją Projektu..."

  Ogłoszono przetarg na "Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją Projektu pn. Zagospodarowanie zespołu zabytkowego Twierdzy Przemyśl w celu udostępnienia dla turystyki kulturowej etap I w tym pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót".

  Numer ogłoszenia na Portalu Urzędu Zamówień Publicznych: 47364 - 2013;
  data zamieszczenia na Portalu Urzędu Zamówień Publicznych: 04.02.2013 r.

  SZCZEGÓŁY ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ ZWIĄZKU GMIN FORTECZNYCH TWIERDZY PRZEMYŚL >>> TUTAJ

   
 • 2013-01-15 14:51

  Nabór wniosków na dofinansowanie na usuwanie azbestu na terenie Gminy Krzywcza

  Rozpoczęto nabór wniosków na dofinansowanie na usuwanie azbestu na terenie Gminy Krzywcza

            W związku z ogłoszonym w dniu 27.12.2012 r. przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, konkursowym naborem wniosków w ramach programu priorytetowego pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część II – Usuwanie wyrobów zawierających azbest”, Wójt Gminy Krzywcza informuje, że istnieje możliwość ubiegania się o zwrot do 85% kosztów poniesionych na realizację zadania obejmującego demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest! 
   

  Szczegóły "TUTAJ" 

   
 • 2012-12-05 11:42

  O cyfryzacji na Podkarpaciu