Gmina krzywcza

Dodatek osłonowy w 2024 roku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywczy informuje o możliwości składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego

Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek o przyznanie dodatku osłonowego w terminie do 30 kwietnia 2024r. Wnioski złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego można składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzywczy w pokoju numer 3, bądź za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej – taki wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufanym.


Dodatek osłonowy przysługuje:

  1. Osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2.100 złotych,
  2. Osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1.500 zł na osobę;

W przypadku gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę przekracza wyżej wymienione progi dochodowe, to dodatek osłonowy przysługuje w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód na osobę.
W przypadku gdy ustalona wysokość dodatku osłonowego, jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.
Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w gospodarstwie domowym, ustalana będzie na podstawie dochodów osiągniętych w 2022 roku.


Dodatek osłonowy w 2024 roku wynosi:

  1. 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
  2. 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 – 3 osób,
  3. 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 – 5 osób,
  4. 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Podwyższony dodatek osłonowy w 2024 roku wynosi:

  1. 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
  2. 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 – 3 osób,
  3. 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 -5 osób,
  4. 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Dodatek podwyższony przysługuje osobom opalającym domy węglem – zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.
Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2024r. do dnia 30 czerwca 2024r. i będzie wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

Informacji  nt. dodatku osłonowego udziela
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywczy pod numerem telefonu
16671-13-90 wew. 26.

Skip to content