Gmina krzywcza

Informacja o zakresie działalności Urzędu Gminy Krzywcza – tekst do odczytu maszynowego

Urząd Gminy Krzywcza

Czym się zajmujemy

Jesteśmy urzędem administracji samorządowej. Zajmujemy się sprawami publicznymi o znaczeniu lokalnym oraz zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej. Na czele urzędu stoi Wójt Gminy Krzywcza Pan Wacław Pawłowski.

Urząd Gminy Krzywcza zajmuje się między innymi:

 1. sprawami obywatelskimi: meldunkami, dowodami osobistymi, wpisaniem na listę w przypadku wyborów
 2. sprawami z zakresu obsługi przedsiębiorców: m.in. dokonywaniem wpisów związanych z działalnością gospodarczą, udzielaniem zezwoleń na sprzedaż alkoholu
 3. sprawami z zakresu stanu cywilnego: udzielaniem ślubów cywilnych, rejestracją urodzenia dziecka, rejestracją zgonu, sporządzaniem aktów stanu cywilnego i wydawaniem odpisów na przykład odpisu aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu, rejestracją dziecka
 4. sprawami związanymi z nieruchomościami: wnioskami o wydanie zaświadczenia o położeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, podziałami działki, numeracją porządkową,
 5. sprawami z zakresu podatków i opłat lokalnych: m.in. naliczaniem i egzekwowaniem podatku od nieruchomości oraz rolnego
 6. sprawami z zakresu promocji: między innymi bieżącym informowaniem mieszkańców o sprawach Gminy, organizacją wydarzeń i uroczystości gminnych, prowadzeniem konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Krzywcza
 7. w zakresie polityki społecznej: między innymi szeroko rozumianą oświatą, nadzorem nad  jednostkami organizacyjnymi Gminy Krzywcza,
 8. sprawami profilaktyki uzależnień i pomocy rodzinie: miedzy innymi w zakresie świadczenia pomocy psychologicznej, prawnej i interwencyjnej, w zakresie uzależnienia od alkoholu, narkomanii i przemocy w rodzinie
 9. sprawami z zakresu ochrony środowiska między innymi. gospodarką odpadową, melioracyjną, opieką nad zwierzętami, ochroną jakości powietrza, przyjmowaniem i weryfikacją deklaracji odpadowych,
 10. sprawami z zakresu inwestycji: między innymi zlecania projektowania, budowy i utrzymania dróg, ich oświetlenia, a także małej architektury,
 11. sprawami z zakresu pozyskiwania funduszy zewnętrznych oraz przygotowywania strategii gminnych
 12. sprawami dotyczącymi organizacji pracy Rady Gminy Krzywcza. 

Organami gminy są rada gminy oraz wójt.

Rada gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym. Ustanawia Ona akty prawa miejscowego w formie uchwał.

Wójt pełni funkcję organu wykonawczego. Kieruje bieżącymi sprawami gminy. Jest jej reprezentantem.

Jednostką organizacyjną gminy jest Urząd Gminy Krzywcza, którym kieruje wójt. Urząd świadczy pomoc w zakresie realizacji uchwał Rady Gminy Krzywcza, określonych przepisami prawa. Zasady funkcjonowania urzędu i jego organizację określa regulamin organizacyjny, nadany przez Wójta Gminy Krzywcza, w drodze zarządzenia.

W jakich godzinach pracujemy

Urząd Gminy Krzywcza jest otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Osoba z niepełnosprawnością ma prawo wstępu do budynków Urzędu Gminy Krzywcza wraz z psem asystującym. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę z niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba z niepełnosprawnością jest odpowiedzialna za ewentualne szkody wyrządzone przez psa asystującego.

Jak się skontaktować z Urzędem Gminy Krzywcza

Aby skutecznie komunikować się z naszym urzędem należy:

 1. www.epuap.gov.pl, adres skrzynki urzędu: /UGKRZYWCZA/SkrytkaESP.  ePUAP to skrót nazwy Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej.
 2. sekretariat@krzywcza.pl
 3. www.krzywcza.pl i kliknij w zakładkę TŁUMACZ MIGAM lub na ikonkę „migających dłoni”. Usługa jest całkowicie bezpłatna, dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu i nie wymaga wcześniejszego umawiania.
Skip to content