Gmina krzywcza

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących uchwalenia zmian w Statutach Sołectw Gminy Krzywcza

        Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 w związku z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40) oraz § 2 uchwały Nr L/337/2023 Rady Gminy Krzywcza z dnia 24 stycznia 2023r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Krzywcza,

Wójt Gminy Krzywcza
ogłasza
konsultacje społeczne

dotyczące projektu uchwały
zmieniającej uchwałę własną Nr 34/III/2002
z dnia 28 grudnia 2002 r.
w sprawie nadania statutów sołectwom gminy Krzywcza

Konsultacje rozpoczynają się w dniu 15.02.2023 r. i trwać będą do 21.02.2023 r.


Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie badania opinii mieszkańców poprzez umieszczenie zarządzenia o konsultacjach wraz z projektem uchwały na stronie internetowej Gminy Krzywcza oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krzywcza.

Opinie i uwagi do dnia 21.02.2023 r. można zgłaszać pisemnie na formularzu dostępnym na stronie internetowej Urzędu Gminy Krzywcza składanym osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Krzywcza, za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Krzywcza, Krzywcza 36, 37-755 Krzywcza lub na adres poczty elektronicznej (w postaci skanu wypełnionego i podpisanego formularza konsultacyjnego) na adres: sekretariat@krzywcza.pl z dopiskiem „Konsultacje – Statuty.

Wyniki konsultacji w sprawie przedstawionego projektu uchwały mają charakter opiniodawczy.

Szczegółowe informacje wraz z załącznikami publikujemy na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Krzywcza
https:// bip.ugkrzywcza.pl 
w zakładce: „Komunikaty, obwieszczenia i ogłoszenia

Skip to content