Gmina krzywcza

Informacja dotycząca obowiązku zgłoszenia zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków do ewidencji prowadzonej przez Wójta Gminy Krzywcza

Wójt Gminy Krzywcza informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.2022 poz. 1297 ze zm.)  gminy mają ustawowy obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym, Wójt Gminy Krzywcza zwraca się z prośbą do właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Krzywcza, które nie są podłączone do istniejącej sieci kanalizacyjnej o wypełnienie druku zgłoszenia zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków w celu wprowadzenia danych do gminnej ewidencji.
Druk zgłoszenia obejmuje podstawowe informacje umożliwiające prowadzenie ewidencji zgodnie z ww. ustawą.

Druki zgłoszenia do ewidencji można otrzymać w Urzędzie Gminy Krzywcza  – Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska pokój nr. 2 lub pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy w Krzywczy.

Wypełniony i podpisany dokument należy przedłożyć do Urzędu Gminy w Krzywczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2022 r.

W przypadku braku zgłoszenia  nieruchomości do gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków zostanie ona  skontrolowana w zakresie sposobu postępowania z powstającymi na jej terenie nieczystościami ciekłymi.

Usługi wywozu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych lub osadów z przydomowych oczyszczalni mogą być wykonywane przez firmy posiadające stosowne zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

Do wywozu nieczystości na terenie Gminy Krzywcza uprawnieni są:

  1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Dubiecku, ul. Przemyska 10, 37-750 Dubiecko,  tel. 574 730 670.
  2. Zakład Ślusarski – Usługowy i Usługi Asenizacyjne Małek i s-k s.c Czesław Małek, Henryk Małek, Prałkowce , 37-700 Przemyśl, tel. 505 892 649.
  3. MOYERS-DRILL ODOARDO STORCI ul. Łuczyce 68, 37-705 Łuczyce, tel. 788 626 802.
  4. Marek Szuban, Usługi Asenizacyjne, Chyrzyna 21, 37-755 Krzywcza, tel. 696 825 838.

Każdy właściciel nieruchomości jest obowiązany udokumentować korzystanie z takich usług poprzez okazanie umowy i dowodów opłaty za usługi na każde wezwanie organu kontrolującego. Posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu ścieków ze zbiornika bezodpływowego.

Osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinny to uczynić niezwłocznie.

 Przypominam, iż zgodnie z art. 10 ust. 2  ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – za brak umowy oraz potwierdzeń wywozu nieczystości ciekłych, właściciel nieruchomości podlega karze grzywny. 

Więcej informacji można uzyskać u Pani Sabiny Kaszyckiej – Gagat – Inspektora Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska tel. (16) 671-14-86 w. 42 email: sabinagagat@krzywcza.pl

Skip to content