Gmina krzywcza

Informacja dla producentów rolnych, którzy zostali poszkodowani na skutek wystąpienia w roku ubiegłym klęsk żywiołowych oraz w których gminne komisje powołane przez wojewodę oszacowały straty.

Uprzejmie Państwa informuję, że z dniem 16 czerwca br. wchodzi w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 1172). W związku z powyższym na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi opublikowano informację, że od dnia 16 do 30 czerwca br. rusza w ARiMR nabór wniosków o pomoc dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2021 r. niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.
O pomoc będzie mógł ubiegać się producent rolny, w którego gospodarstwie wystąpiły szkody w uprawach rolnych wywołane wystąpieniem w 2021 r. następujących zjawisk:

– gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny — w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich — które zostały oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód, oraz spowodowaly na danej powierzchni upraw rolnych utratę co najmniej 20% plonu lub

– suszy w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, której skutki zostały oszacowane za pośrednictwem publicznej aplikacji i spowodowały na danej powierzchni upraw rolnych utratę co najmniej 5% plonu.

Stawka pomocy będzie zróżnicowana w zależności od wysokości szkód i będzie wynosiła:

  • 1000 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, w których wystąpiły szkody w wyniku suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w wysokości co najmniej 60% plonu;
  • 500 zł na I ha powierzchni upraw rolnych, w których wystąpiły szkody w wyniku gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w wysokości co najmniej 20% i mniej niż 60% plonu;
  • 500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, w których wystąpiły szkody w wyniku suszy w wysokości co najmniej 5% i mniej niż 60% plonu.

Wnioski należy złożyć do kierownika biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. Do wniosku o udzielenie pomocy należy dołączyć m.in. kopię protokołu oszacowania szkód.
Formularz wniosku o udzielenie pomocy będzie dostępny na stronie internetowej ARiMR (www.arimr.gov.pl).

Zastępca Dyrektora
Wydziału Środowiska i Rolnictwa
(-)
Stanisław Zając

Skip to content