Gmina krzywcza

Ogłoszenie Wójta Gminy Krzywcza w sprawie Raportu o stanie Gminy Krzywcza za 2021 rok

  Raport o stanie gminy za 2021 rok będzie rozpatrywany na sesji Rady Gminy Krzywcza w czerwcu 2022 r.

      Dokładna data zostanie ogłoszona najpóźniej na 7 dni przed sesją. Nad treścią raportu przeprowadza się debatę, w której mogą uczestniczyć mieszkańcy gminy. W tym celu, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana jest sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy, składa się do Przewodniczącego Rady Gminy (Urząd Gminy Krzywcza, pok. nr 3) pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 mieszkańców Gminy Krzywcza. W debacie może zabrać głos nie więcej niż 15 mieszkańców gminy. O dopuszczeniu do głosu w debacie decyduje kolejność złożonego w terminie zgłoszenia.

Pouczenie dla zbierających podpisy! 

          W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), zbierając podpisy popierające Pani/Pana kandydaturę do udziału w debacie na Raportem o stanie Gminy Krzywcza za 2021 r. staje się Pani/Pan administratorem tych danych. Nakłada to na Panią/Pana obowiązek chronienia tych danych przed nieupoważnionym dostępem osób postronnych.

Wójt Gminy

(-) Wacław Pawłowski

Skip to content