Gmina krzywcza

Podsumowanie projektu pn. „Zakup tradycyjnego wyposażenia w postaci hełmów, halabard, rękawiczek i szabli dla straży bożogrobowych”

1 kwietnia br. nastąpiło uroczyste przekazanie przez Wójta Gminy Krzywcza – p. Wacława Pawłowskiego strażakom Ochotniczej Straży Pożarnej z Reczpola, Babic i Bachowa tradycyjnego wyposażenia dla straży bożogrobowych w postaci hełmów, halabard, rękawiczek i szabli. Wyposażenie to zostało zakupione w ramach projektu pn. „Zakup tradycyjnego wyposażenia w postaci hełmów, halabard, rękawiczek i szabli dla straży bożogrobowych” w ramach projektu grantowego Lokalnej Grupy Działania Pogórze Przemysko – Dynowskie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Wnioskodawcą bezpośrednim była Ochotnicza Straż Pożarna w Reczpolu. W ramach dofinansowania pozyskano wyposażenie na kwotę 21 600,00 zł. Projekt miał na celu wspieranie działalności służących zachowaniu dziedzictwa lokalnego poprzez zakup tradycyjnego wyposażenia w postaci hełmów, halabard, rękawiczek i szabli dla straży bożogrobowych. W ramach projektu zakupiono dla 3 grup straży bożogrobowych wyposażenie niezbędne do kultywowania tradycji wielkanocnych. Pracownicy Urzędu Gminy Krzywcza: p. Agata Wiśniowska i p. Robert Sobol zaangażowali się w przygotowanie wniosku o dofinansowanie i pomoc merytoryczną podczas realizacji zadania.

Skip to content