Gmina krzywcza

Obwieszczenie Wójta Gminy Krzywcza z dnia 31 marca 2022 r. o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzywcza wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Skip to content