Gmina krzywcza

Obowiązek zgłoszenia zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

            Wójt Gminy Krzywcza informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.) gminy mają ustawowy obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym, Wójt Gminy Krzywcza zwraca się z prośbą do właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Krzywcza, które nie są podłączone do istniejącej sieci kanalizacyjnej o wypełnienie zgłoszenia dotyczącego posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków do gminnej ewidencji.

Zgłoszenie obejmuje podstawowe informacje umożliwiające prowadzenie ewidencji.

Druki zgłoszenia można otrzymać w Urzędzie Gminy Krzywcza – Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska pokój nr. 2 lub pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy w Krzywczy.

Wypełnione i podpisane zgłoszenia należy przedłożyć do Urzędu Gminy w Krzywczy w terminie do dnia 31 grudnia 2022 r.

W przypadku braku zgłoszenia nieruchomości do gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków może zostać ona skontrolowana w zakresie sposobu postępowania z powstającymi na jej terenie nieczystościami ciekłymi.

Usługi wywozu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych lub osadów z oczyszczalni mogą być wykonywane przez firmy posiadające odpowiednie zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

Usługę wywozu ścieków na terenie Gminy Krzywcza prowadzi Zakład Gospodarki Komunalnej w Dubiecku.

Każdy właściciel nieruchomości jest obowiązany udokumentować korzystanie z takich usług poprzez okazanie umowy i dowodów opłaty za usługi na każde wezwanie organu kontrolującego. Posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu ścieków ze zbiornika bezodpływowego.

Osoby które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinny to uczynić niezwłocznie.

Przypominamy, iż zgodnie z art. 10 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

  • za brak umowy oraz potwierdzeń wywozu nieczystości ciekłych, właściciel nieruchomości podlega karze grzywny. 

Więcej informacji można uzyskać u Pani Sabiny Kaszyckiej-Gagat – Inspektora Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska tel. 16-671-14-86 lub 16-671-13-95 wewn. 42, e-mail:  sabinagagat@krzywcza.pl

Skip to content