Gmina krzywcza

Całkowity zakaz wypalania traw, lasów, łąk i pozostałości roślinnych!!!

Mając na uwadze nasilającą się w okresie wiosennym liczbę pożarów, która spowodowana jest wypalaniem suchych traw i pozostałości roślinnych – przypominamy Mieszkańcom, że wypalanie traw jest zabronione i w myśl obowiązującego prawa uznawane jest za wykroczenie, a gdy skutki są poważniejsze – czyn taki traktuje się jako przestępstwo.

KARY DLA PODPALACZY

 – Zgodnie z treścią art. 124 ust. 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2021 r. poz. 1098, z późn. zm.): „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”.

 – Zgodnie z treścią art. 131 pkt. 12 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody: „Kto (…) wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary – podlega karze aresztu albo grzywny.”

 – Zgodnie treścią z art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. 2022 r. poz. 672): „W lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:

1) rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego;

2) korzystania z otwartego płomienia;

3) wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych.

Za wykroczenia tego typu grożą surowe sankcje: Art. 82 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 2021 r. poz. 2008, z późn. zm.) – kara aresztu, grzywny albo kara nagany, której wysokość w myśl art. 24§ 1 może wynosić od 20 do 5000 zł.

Zgodnie treścią z art. 163. § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. 2021 r. poz. 2345, z późn. zm.):  „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.

Jednocześnie zgodnie z Ustawą z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz.U. z 2015 r. poz. 308, z późn. zm.) rolnikom, którzy wypalają pozostałości roślinne mogą zostać cofnięte lub ograniczone dopłaty z Unii Europejskiej ze względu na nie dopełnienie obowiązku utrzymania ziemi w dobrej kulturze rolnej.

ZAGROŻENIA

 – Podczas pożaru powstaje duże zadymienie, które jest szczególnie groźne dla osób przebywających w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca zdarzenia, z uwagi na możliwość zaczadzenia oraz braku dostępu tlenu.

 – Dym powoduje ponadto zmniejszenie widoczności na drogach, co może prowadzić do powstania groźnych w skutkach kolizji i wypadków drogowych.

 – Nierzadko również ogień przenosi się na sąsiednie zabudowania co skutkuje zniszczeniem mienia i utratą dorobku całego życia.

 – Pożary traw powodują spustoszenie dla flory i fauny.

 – Często pożar traw przenosi się na sąsiadujące lasy, niszcząc bezpowrotnie cenne drzewostany.

 – W płomieniach lub na skutek podwyższonej temperatury ginie wiele pożytecznych zwierząt kręgowych: płazy (żaby, ropuchy, jaszczurki), ssaki (krety ryjówki, jeże, zające, lisy, borsuki, kuny, nornice, badylarki, ryjówki i inne drobne gryzonie).

 – Płomienie niszczą miejsca bytowania zwierzyny łownej, m.in. bażantów, kuropatw, zajęcy, saren, jeleni czy dzików.

ZANIM PODPALISZ, ZASTANÓW SIĘ CZY PRZEZ BEZMYŚLNOŚĆ NIE NARAZISZ ZDROWIA I ŻYCIA SWOJEGO ORAZ INNYCH

Skip to content