Gmina krzywcza

Informacja dla uczestników projektu OZE

Szanowni Mieszkańcy – uczestnicy projektu OZE

Informujemy, że w  związku z realizacją projektu pn. „Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Gminy Dubiecko, Gminy Krzywcza, Gminy Miejskiej Dynów i Gminy Bircza”, w ramach działania 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe RPO WP na lata 2014-2020, został podpisany aneks z Wykonawcą w zakresie montażu instalacji fotowoltaicznych z terminem realizacji do 30 kwietnia 2022  r.  Zwracamy również uwagę, że Sejm RP  w dniu 27 stycznia 2022 r. przyjął nowelizację ustawy OZE, w myśl której, uczestnicy naszego projektu, którzy mają podpisaną umowę z gminą na montaż instalacji fotowoltaicznej – od 1 kwietnia 2022r., objęci są rozliczeniem z PGE na dotychczasowych zasadach prosumenckich. Został również podpisany aneks do umowy w zakresie montażu kolektorów słonecznych z terminem realizacji do 16 maja 2022 r.

Wykonawca będzie kontaktował się z Uczestnikami naszego projektu w celu montażu instalacji OZE. W związku z tym, jeżeli Państwo zmienili numer telefonu kontaktowego, to prosimy o zgłoszenie tego faktu do Urzędu Gminy Krzywcza nr tel. 16 6711486 lub 16 6711395 wewn. 28. Ponadto przypominamy uczestnikom projektu OZE, u których będzie montowana instalacja fotowoltaiczna, że obecna umowa z PGE na dostawę energii elektrycznej, musi być spisana z właścicielem budynku – uczestnikiem naszego projektu OZE. Prosimy o zweryfikowanie swoich umów w tym zakresie, ponieważ przy zgłoszeniu instalacji fotowoltaicznych, unikniemy niepotrzebnych opóźnień w zakresie montażu nowego licznika dwukierunkowego.

Zwracamy również uwagę, aby Uczestnicy projektu wykonali uzgodnione podczas weryfikacji prace adaptacyjne, ponieważ od ich wykonania zależeć będzie montaż instalacji OZE.

Skip to content