Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA
5 października 2021

Do Urzędu Gminy można złożyć wniosek z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej, zwany dalej żądaniem.

Każda osoba może:

 1. Poinformować o braku dostępności,
 2. Złożyć żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej,
 3. Złożyć skargę na brak zapewnienia dostępności.

Żądanie zawiera:

 1. Dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem,
 2. Wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej Urzędu Gminy w Krzywczy, które mają być dostępne cyfrowo,
 3. Wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem,
 4. Wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

Termin realizacji żądania:

Bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. W sytuacji gdy zapewnienie dostępności strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej nie może być zrealizowane w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem, Urząd Gminy w Krzywczy powiadamia niezwłocznie osobę, która wystąpiła z żądaniem o powodach opóźnienia, wskazując równocześnie nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

W sytuacji gdy urząd nie będzie miał możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej zgodnie z żądaniem, poinformuje o tym osobę występującą z żądaniem, wskaże przyczyny uniemożliwiające zapewnienie dostępności oraz zaproponuje inny sposób dostępu do elementu objętego żądaniem.

Złożenie żądania:

Żądanie o zapewnienie dostępności cyfrowej można:

 1. Przesłać na adres:
 2. Urząd Gminy w Krzywczy
  37-755 Krzywcza 36
 3. Złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańca, znajdującym się na parterze budynku, w godzinach 7:00-15:00,
 4. Przesłać za pośrednictwem EPUAP www.epuap.gov.pl,
 5. Przesłać pocztą elektroniczną na adres sekretariat@krzywcza.pl.

Skarga w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej (tryb odwoławczy):

Jeżeli Urząd Gminy odmówi zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub wskazanego elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej, wskazanych w żądaniu, bądź osoba, która wystąpiła z żądaniem odmówi skorzystania z zaproponowanego innego sposobu dostępu to osobie występującej z żądaniem przysługuje prawo złożenia do Urzędu Gminy w Krzywczy skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej.

Kontakt


logo

Gmina Krzywcza

Krzywcza 36
37-755 Krzywcza
16 671 14 86 16 671 14 84 sekretariat@krzywcza.pl
Gmina Krzywcza NIP: 7952306307 REGON: 650900393
Urząd Gminy Krzywcza NIP: 7952306307 REGON: 650900393
Godziny urzędowania Pon - Pt. 7.00 - 15.00