Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA I INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNA
5 października 2021

W zakresie dostępności Urzędu Gminy w Krzywczy, interesanci mogą:

 1. Poinformować urząd o braku dostępności,
 2. Złożyć wniosek o zapewnienie dostępności,
 3. Złożyć skargę na brak zapewnienia dostępności.

Informacja o braku dostępności.

Każda osoba może poinformować urząd o braku dostępności, na przygotowanym wniosku. Takie zgłoszenie ma charakter wyłącznie sygnalizacyjny.

Wniosek o zapewnienie dostępności.

Wniosek o zapewnienie dostępności może złożyć:

 1. Osoba ze szczególnymi potrzebami,
 2. Ustawowy przedstawiciel osoby ze szczególnymi potrzebami, zwany dalej wnioskodawcą.

Wnioskodawca może złożyć wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, po wykazaniu interesu faktycznego, czyli wskazania rzeczywistej potrzeby załatwienia spray w urzędzie.

Wniosek o zapewnienie dostępności zawiera:

 1. Dane kontaktowe wnioskodawcy,
 2. Wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym,
 3. Wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą,
 4. Wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Termin zapewnienia dostępności:

Zapewnienie dostępności następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli zapewnienie dostępności ,nie jest możliwe w  sposób wskazany we wniosku, w terminie 14 dni, urząd poinformuje wnioskodawcę o powodzie opóźnienia i wskaże nowy termin. Nowy termin nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

W sytuacji gdy urząd nie będzie miał możliwości zapewnienia dostępności w sposób wskazany we wniosku, poinformuje o tym wnioskodawcę, wskaże przyczyny uniemożliwiające zapewnienie dostępności oraz zaproponuje inny sposób załatwienia sprawy w urzędzie.

Złożenie wniosku:

Wniosek o zapewnienie dostępności można:

 1. Przesłać na adres:

Urząd Gminy w Krzywczy
37-755 Krzywcza 36

 • Złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańca, znajdującym się na parterze budynku, w godzinach 7:00-15:00,
 • Przesłać za pośrednictwem EPUAP (www.epuap.gov.pl),
 • Przesłać pocztą elektroniczną na adres sekretariat@krzywcza.pl.

Skarga na brak dostępności (tryb odwoławczy):

W sytuacji gdy urząd nie zapewnił dostępności:

 1. W sposób wskazany we wniosku i w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku,
 2. W terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku (po wcześniejszym zawiadomieniu wnioskodawcy),
 3. Z przyczyn wskazanych w zawiadomieniu o braku możliwości zapewnienia dostępności

Wnioskodawca na prawo złożyć skargę na brak dostępności do Prezesa zarządu PEFRON. Na złożenie skargi przysługuje termin 30 dni od dnia w którym upłynął termin odpowiednio 14 dni od daty złożenia wniosku o zapewnienie dostępności, nowego terminu wyznaczonego w powiadomieniu o przyczynach opóźnienia (nie dłuższy niż 2 miesiące), albo od dnia otrzymania zawiadomienia o braku możliwości zapewnienia dostępności.

Kontakt


logo

Gmina Krzywcza

Krzywcza 36
37-755 Krzywcza
16 671 14 86 16 671 14 84 sekretariat@krzywcza.pl
Gmina Krzywcza NIP: 7952306307 REGON: 650900393
Urząd Gminy Krzywcza NIP: 7952306307 REGON: 650900393
Godziny urzędowania Pon - Pt. 7.00 - 15.00