Przydomowe oczyszczalnie ścieków
9 września 2019

            Gmina Krzywcza przygotowuje wniosek aplikacyjny do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w ramach działania 4.5 Różnorodność biologiczna, osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego 2014 -2020 (projekty dotyczące minimalizacji zanieczyszczeń wód i gleb na obszarach Natura 2000 w celu ograniczenia zagrożeń dla bioróżnorodności) na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na posesjach prywatnych na terenie Gminy Krzywcza obejmujące miejscowości Reczpol, Kupna, Chyrzyna, które znajdują się w obszarze Natura 2000. Odpłatność beneficjenta końcowego wynosić będzie 15%.

Kontakt


logo

Gmina Krzywcza

Krzywcza 36
37-755 Krzywcza
16 671 14 86 16 671 14 84 sekretariat@krzywcza.pl
Gmina Krzywcza NIP: 7952306307 REGON: 650900393
Urząd Gminy Krzywcza NIP: 7952306307 REGON: 650900393
Godziny urzędowania Pon - Pt. 7.00 - 15.00