OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY KRZYWCZA Z NGO W 2020 R.
3 stycznia 2020

UWAGA organizacje pozarządowe!!!

Ogłoszenie o konsultacjach programu współpracy Gminy Krzywcza z NGO w 2020 r.

Na podstawie uchwały Nr 96/XVI/2011 Rady Gminy Krzywcza z dnia 29 grudnia  2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji postanawia się przeprowadzić konsultacje w zakresie projektu uchwały Rady Gminy Krzywcza  w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Krzywcza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”, którego projekt stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

Celem konsultacji jest poznanie stanowiska sektora pozarządowego w zakresie projektu uchwały będącej przedmiotem konsultacji.

Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 05 stycznia  2020 r., a termin zakończenia konsultacji ustala się na dzień 14 stycznia  2020 r.

Uczestnikami konsultacji są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie gminy Krzywcza.

Konsultacje odbywają się poprzez złożenie na piśmie lub elektronicznie przez uprawnione organizacje opinii i uwag w sprawie projektu uchwały poddanej konsultacji w następujący sposób:

  1. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres: sekretariat@krzywcza.pl;
  2. pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Krzywcza, 37-755 Krzywcza 36
  3. bezpośrednio, poprzez złożenie formularza w Biurze Obsługi Mieszkańca (pok. nr 1 parter) Urzędu Gminy w Krzywczy.

Program współpracy na rok 2020 do oraz formularz konsultacji można pobrać ze strony internetowej gminy: www.krzywcza.pl lub w Urzędzie Gminy-pok. Nr 3 piętro I).

Wójt Gminy Krzywcza
Wacław Pawłowski

Załączniki:
1. Zarządzenie Nr 3/2020 Wójta Gminy Krzywcza z dn. 3 stycznia 2020 r.

Zarządzenie Nr 3/2020 Wójta Gminy Krzywcza z dn. 3 stycznia 2020 r.

2. Projekt uchwały,

Projekt Uchwały w spr. Programu współpracy Gminy Krzywcza z organizacjami pozarządowymi…

Załącznik nr 1 do projektu uchwały – Programu współpracy Gminy Krzywcza z organizacjami pozarządowymi…

3. Formularz – konsultacje.

Formularz – konsultacje

Kontakt


logo

Gmina Krzywcza

Krzywcza 36
37-755 Krzywcza
16 671 14 86 16 671 14 84 sekretariat@krzywcza.pl
Gmina Krzywcza NIP: 7952306307 REGON: 650900393
Urząd Gminy Krzywcza NIP: 7952306307 REGON: 650900393
Godziny urzędowania Pon - Pt. 7.00 - 15.00