Ogłoszenie o konsultacjach programu współpracy Gminy Krzywcza z NGO w 2020 r.
7 stycznia 2021

UWAGA organizacje pozarządowe!!!

Ogłoszenie o konsultacjach programu współpracy Gminy Krzywcza z NGO w 2021 r.

Na podstawie uchwały Nr 96/XVI/2011 Rady Gminy Krzywcza z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji postanawia się przeprowadzić konsultacje w zakresie projektu uchwały Rady Gminy Krzywcza w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Krzywcza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”, którego projekt stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

Celem konsultacji jest poznanie stanowiska sektora pozarządowego w zakresie projektu uchwały będącej przedmiotem konsultacji.

Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 7 stycznia 2021 r., a termin zakończenia konsultacji ustala się na dzień 15 stycznia 2021 r.

Uczestnikami konsultacji są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie gminy Krzywcza.

Konsultacje odbywają się poprzez złożenie na piśmie lub elektronicznie przez uprawnione organizacje opinii i uwag w sprawie projektu uchwały poddanej konsultacji w następujący sposób:

  1. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres: sekretariat@krzywcza.pl;
  2. pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Krzywcza, 37-755 Krzywcza 36;
  3. bezpośrednio, poprzez złożenie formularza w Biurze Obsługi Mieszkańca (pok. nr 1 parter) Urzędu Gminy w Krzywczy.

Program współpracy na rok 2021 do oraz formularz konsultacji można pobrać ze strony internetowej gminy: www.krzywcza.pl, bip.ugkrzywcza.pl lub w Urzędzie Gminy – pok. Nr 7 piętro I).

Wójt Gminy Krzywcza
Wacław Pawłowski


Załączniki:

1. Zarządzenie Wójta Gminy Krzywcza
2.1. Projekt uchwały Rady Gminy,
2.2. Załącznik nr 1 do projektu uchwały Rady Gminy
3. Formularz – konsultacje.

Kontakt


logo

Gmina Krzywcza

Krzywcza 36
37-755 Krzywcza
16 671 14 86 16 671 14 84 sekretariat@krzywcza.pl
Gmina Krzywcza NIP: 7952306307 REGON: 650900393
Urząd Gminy Krzywcza NIP: 7952306307 REGON: 650900393
Godziny urzędowania Pon - Pt. 7.00 - 15.00