Nabór uzupełniający do udziału w projekcie pn. „Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Gminy Dubiecko, Gminy Krzywcza, Gminy Miejskiej Dynów i Gminy Bircza”
18 lutego 2020

REGULAMIN NABORU UZUPEŁNIAJĄCEGO

DLA MIESZKAŃCÓW

do udziału w projekcie pn.  „Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Gminy Dubiecko, Gminy Krzywcza, Gminy Miejskiej Dynów i Gminy Bircza”

 1. Cel i uczestnicy naboru uzupełniającego w Projekcie:
  1. Nabór w ramach projektu prowadzony jest przez Gminę w celu stworzenia listy rezerwowej dla naboru zrealizowanego w 2016/2017 roku (dalej: lista podstawowa) w ramach projektu dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Podkarpackiego na lata 2014-2020, dot. zakupu i montażu instalacji odnawialnych źródeł energii (montaż kolektorów słonecznych, pompy ciepła do cwu, instalacji fotowoltaicznej na budynkach indywidualnych, kocioł na biomasę).
  1. Do udziału w naborze uzupełniającym uprawnione są osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania do nieruchomości, na której ma być zlokalizowana instalacja OZE.
 2. Warunki udziału w naborze uzupełniającym:
  1. Posiadanie potwierdzonego wpisem do księgi wieczystej tytułu prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości zgłoszonej do Projektu.
  1. Nieruchomość/budynek/budowla, na której ma zostać zlokalizowana instalacja OZE zgłaszana do Projektu nie jest wpisana w rejestrze zabytków ani nie jest objęta strefą ochrony konserwatorskiej.
  1. Brak zaległości finansowych wobec Gminy.
 3. Zgłoszenie udziału w naborze uzupełniającym:
  1. Zgłoszenie udziału w naborze uzupełniającym dokonuje się w formie papierowej przez wypełnienie Deklaracji uczestnictwa w projekcie polegającym na zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznej/kolektorów słonecznych/pompy ciepła do cwu/kotła na biomasę, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, oraz ankiety technicznej – załącznik nr 2.
  1. Wypełnioną Deklarację należy dostarczyć osobiście do Urzędu Gminy – Biuro Obsługi Mieszkańca
  1. Zgłoszenia udziału zgodnie z pkt 3.1 i 3.2 należy dokonać w terminie do 28.02.2020r.  Deklaracje składane po tym terminie nie zostaną uwzględnione w ustalaniu listy rankingowej uczestników z listy rezerwowej nr 1 i będą mogły być wpisywane na kolejne listy rezerwowe.
  1. Gmina po zamknięciu, w terminie określonym w pkt 3.3, naboru na listę rezerwowa nr 1 ogłosi nabory na kolejne listy rezerwowe. Umownym terminem zamknięcia naboru kolejnych list rezerwowych będzie ostatni dzień roboczy miesiąca kończącego kwartał kalendarzowy. W przypadku konieczności skrócenie tego okresu o nowym terminie zamknięcia naboru na kolejną listę rezerwową Gmina powiadomi na swojej stronie internetowej w terminie 3 dni przed planowanym zamknięciem naboru. Od następnego dnia roboczego po zamknięciu danej listy rezerwowej otwarty zostaje nabór na kolejną listę rezerwową.
  1. Złożenie deklaracji uczestnictwa w projekcie na listę rezerwową nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do projektu i montażem wybranej instalacji OZE.
  1. Zgłoszenia dostarczone pocztą lub kurierem nie będą przyjmowane.
 4. Procedura wyboru uczestników z listy rezerwowej
  1. Na podstawie deklaracji i ankiet oraz wniosków o zmianę złożonych w terminie określonym w pkt 3.3 zostanie utworzona lista rezerwowa nr 1.
  1. O możliwości przeniesienia z listy rezerwowej nr 1 na listę podstawową i zakwalifikowaniu do udziału w projekcie na wybrany przez mieszkańca rodzaj instalacji będzie decydowała ilość uzyskanych punktów oceny merytorycznej (Kryteria wyboru projektów z listy rezerwowej stanowi załącznik nr 3) i wynikająca z tego kolejność na liście rankingowej uczestników z listy rezerwowej nr 1.
  1. Osoby, które na dzień rozpoczęcia naboru uzupełniającego znajdowały się na liście podstawowej i jednocześnie złożyły wniosek o zmianę instalacji w wyniku czego znalazły się na liście rezerwowej zostaną w pierwszej kolejności kwalifikowane do listy podstawowej (zgodnie z zasadami przedstawionymi w pkt 4.4).
  1. Na listę podstawową na wybraną instalację OZE przenoszone będą osoby z listy rezerwowej (z uwzględnieniem pkt 4.3), spełniające łącznie poniższe warunki:

– które uzyskały najwyższą liczbę punktów w ocenie merytorycznej,

– występują na liście podstawowej wolne miejsca na wybraną przez nich instalację OZE o określonej mocy.

Osoba, znajdująca się na miejscu listy rankingowej uczestników z listy rezerwowej umożliwiającym przeniesienie na listę podstawową, dla której wybrana moc instalacji jest wyższa od wolnej na liście podstawowej będzie miała możliwość zmiany (zmniejszenia) mocy wybranej instalacji i przejścia na listę podstawową. W przypadku odmowy takiej zmiany na listę podstawową przeniesiona zostanie kolejna osoba z listy rankingowej spełniająca warunek mocy instalacji, która jest wolna na liście podstawowej.

 • W przypadku osób z jednakową liczbą punktów z oceny merytorycznej dla których liczba dostępnych miejsc na liście podstawowej jest mniejsza niż liczba kandydatów z tą sama ilością punktów, o kolejności na liście rankingowej zdecyduje losowanie publiczne przeprowadzone w wyznaczonym terminie (publikacja na stronie internetowej Gminy). Osoby wylosowane kolejno kwalifikowane będą na listę rankingowa do czasu wyczerpania wolnych miejsc.
 • Mieszkaniec, który zakwalifikowany został na listę podstawową zobowiązany będzie do sporządzenia na swój koszt weryfikacja technicznej.
  • Jeżeli weryfikacja techniczna potwierdzi możliwość montażu instalacji, zostanie ona wpisana na listę podstawową, a mieszkaniec zostanie poinformowany o konieczności podpisania umowy z Gminą.
  • Zgodnie z założeniami projektu, Mieszkaniec zakwalifikowany do projektu pokrywa z własnych środków 15% wartości kosztów kwalifikowanych projektu plus podatek VAT od całej wartości kosztów kwalifikowanych oraz 100% kosztów niekwalifikowanych, w tym koszty ubezpieczenia instalacji.
  • Po podpisaniu umowy mieszkaniec zobowiązany będzie wkładu własnego zgodnie z §6 Umowy w sprawie ustalenia wzajemnych zobowiązań organizacyjnych i finansowych, związanych z montażem indywidualnego zestawu OZE (instalacji fotowoltaicznych/kolektorów słonecznych).
  • W przypadku podpisywania umów z mieszkańcami po rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy instalacji OZE wpłata wkładu własnego o którym mowa w §6 umowy następuję w pełnej wymaganej kwocie (bez podziału na zaliczkę i uzupełnienie wkładu własnego).
 • Urząd Gminy dokona weryfikacji zgłoszeń udziału w naborze uzupełniającym pod względem spełnienia wszystkich warunków udziału w naborze uzupełniającym oraz pod względem braków formalnych zgłoszeń udziału w naborze. Pozytywna weryfikacja nie uchybia prawu późniejszego wykluczenia zgłaszającego w razie stwierdzenia braku spełnienia wszystkich warunków. W momencie negatywnej weryfikacji zgłoszenie zostanie odrzucone i do projektu zostanie wybrana kolejna osoba z listy spełniająca warunki naboru uzupełniającego.

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU

 1. Deklaracja udziału w projekcie „Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Gminy Dubiecko, Gminy Krzywcza, Gminy Miejskiej Dynów i Gminy Bircza” (zał.1).
 2. Ankieta techniczna udziału w projekcie (zał. 2).
 3. Kryteria wyboru projektów z listy rezerwowej (zał. 3).
 4. Wzór umowy w sprawie ustalenia wzajemnych zobowiązań organizacyjnych i finansowych (zał. 4).
 5. Pełnomocnictwo (zał. 5).

Kontakt


logo

Gmina Krzywcza

Krzywcza 36
37-755 Krzywcza
16 671 14 86 16 671 14 84 sekretariat@krzywcza.pl
Gmina Krzywcza NIP: 7952306307 REGON: 650900393
Urząd Gminy Krzywcza NIP: 7952306307 REGON: 650900393
Godziny urzędowania Pon - Pt. 7.00 - 15.00