Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych w powszechnym spisie rolnym w 2020
15 czerwca 2020

Wójt Gminy Krzywcza – Gminny Komisarz Spisowy
ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych
w powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 31 lica 2019 roku o powszechnym spisie rolnym w 2020 roku (Dz. U. poz. 1728) podaje się do publicznej wiadomości informację o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do spisu rolnego na terenie Gminy Krzywcza. Powszechny spis rolny odbędzie się w dniach od 1 września 2020 r do 30 listopada 2020 r.

Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełnić następujące warunki:

1) być pełnoletnim,
2) zamieszkiwać na terenie Gminy Krzywcza,
3) posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
4) posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
5) nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe umiejętności:

6) posiadanie umiejętności, obsługi komputera i funkcjonowania obsługi GPS,
7) praktyczna umiejętność korzystania z map cyfrowych,
8) pełna sprawność fizyczna,
9) komunikatywność i umiejętności interpersonalne (łatwe nawiązywanie kontaktów, skuteczne komunikowanie się, asertywność).
10) obowiązkowość, rzetelność, staranność oraz umiejętność organizacji własnej pracy,
11) posiadanie prawo jazdy kat. B.

Informacje ważne dla osób składających oferty:

1) kandydat na rachmistrza musi przejść szkolenie, zakończone egzaminem testowym,

2) rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych, za które otrzymuje wynagrodzenie zgodnie z art. 21 ust. 3 pkt. 2 ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: od 15 czerwca 2020 r do 8 lipca 2020 r.

Wymagane dokumenty:

1) Zgłoszenie swojej kandydatury z podaniem:
– imienia i nazwiska,
– adresu zamieszkania,
– telefonu,
– adresu email.

2) Oświadczenie o spełnianiu wymagania pkt 1-4 kandydata na rachmistrza terenowego składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie winno zawierać klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (oświadczenie w załączeniu).

3) Oświadczenie o spełnianiu wymogu niekaralności, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (oświadczenie w załączeniu).
Miejsce składania ofert:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańca (parter) w godzinach pracy Urzędu lub pocztą na adres Urząd Gminy Krzywcza, 37-755 Krzywcza 36, z dopiskiem: „Nabór na rachmistrza terenowego — Powszechny spis rolny 2020 r.” (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu).

Uwagi:

Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wójt Gminy

(-) Wacław Pawłowski

Załączniki:

Ogłoszenie Wójta o naborze kandydatów na rachmistrzów

Klauzula informacyjna – przetwarzanie danych osobowych

Oświadczenie o niekaralności

Oświadczenie pkt 6-11

Zgłoszenie i oświadczenie pkt 1-4

Kontakt


logo

Gmina Krzywcza

Krzywcza 36
37-755 Krzywcza
16 671 14 86 16 671 14 84 sekretariat@krzywcza.pl
Gmina Krzywcza NIP: 7952306307 REGON: 650900393
Urząd Gminy Krzywcza NIP: 7952306307 REGON: 650900393
Godziny urzędowania Pon - Pt. 7.00 - 15.00