Na dobry początek
1 września 2010

GMINA KRZYWCZA

informuje o realizacji projektu pt.

„NA DOBRY POCZĄTEK
– wdrożenie programów rozwojowych Szkół Podstawowych Gminy Krzywcza”

w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

 

Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

 

Okres realizacji projektu: od 1 września 2010r. do 30 czerwca 2011 r.

 

Projekt skierowany jest do 186 uczniów uczęszczających do 5 Szkół Podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Krzywcza.

 

CELEM GŁÓWNYM projektu jest wdrożenie w 5 Szkołach Podstawowych Gminy Krzywcza (w miejsc. Babice, Bachów, Krzywcza, Reczpol, Ruszelczyce) programu rozwojowego, owocujące wyrównywaniem szans edukacyjnych z zakresu kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych i nauk przyrodniczo – matematycznych uczniów Szkół Podstawowych Gminy Krzywcza.

 

Projekt obejmuje wsparcie poprzez uczestnictwo w następujących zajęciach pozalekcyjnych:

1. zajęcia matematyczno-przyrodnicze;
2. zajęcia językowe – język angielski;
3. zajęcia informatyczne;
4. zajęcia przygotowujące do sprawdzianu po klasie VI oraz doposażenie placówek edukacyjnych w pomoce dydaktyczne, m.in. 5 tablic interaktywnych wraz z oprogramowaniem, plansze dydaktyczne oraz podręczniki i inne pomoce naukowe.

 

Projekt pt. „NA DOBRY POCZĄTEK”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie:

 

www.nadobrypoczatek.yoyo.pl

Kontakt


logo

Gmina Krzywcza

Krzywcza 36
37-755 Krzywcza
16 671 14 86 16 671 14 84 sekretariat@krzywcza.pl
Gmina Krzywcza NIP: 7952306307 REGON: 650900393
Urząd Gminy Krzywcza NIP: 7952306307 REGON: 650900393
Godziny urzędowania Pon - Pt. 7.00 - 15.00