Aktywni 40+
1 stycznia 2011

Gmina Krzywcza informuje, że w okresie od 1 stycznia 2011r. do 30 czerwca 2011r. realizuje projekt pod nazwą „AKTYWNI 40+” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.3 – Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich.

 

Projekt skierowany jest do 24 mieszkańców Gminy Krzywcza bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo w wieku powyżej 40 lat.

 

Celem głównym projektu jest wzrost aktywności zawodowej 24 mieszkańców Gminy Krzywcza poprzez zwiększenie kwalifikacji zawodowych i zdobycie specjalistycznych umiejętności umożliwiających ponowne wejście na rynek pracy.

 

W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci następującym wsparciem w postaci zorganizowania:

I. Warsztatów motywacyjno – integracyjnych dla 24 uczestników projektu w wymiarze – 16 godzin

II. Szkolenia „ABC Pracy z komputerem” dla 12 uczestników projektu w wymiarze – 60 godzin

III. Szkolenia „ABC Bukieciarstwa” dla 12 uczestników projektu w wymiarze – 60 godzin

 

Uczestnik po zakończeniu szkolenia otrzyma stosowne zaświadczenie

Udział w projekcie jest bezpłatny

Projektodawca w trakcie realizacji zajęć zapewnia poczęstunek oraz materiały promocyjno – biurowe.

 

Osoby zainteresowane mogą uzyskać informacje oraz zgłaszać udział w projekcie od dnia 10 stycznia 2011r. osobiście w Urzędzie Gminy w Krzywczy, Krzywcza 36 w pokoju nr. 3 lub telefonicznie pod numerem (16) 671 14 86 wew. 25 w godz. od 7.00 – 15.00.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY ZESPÓŁ PROJEKTU „AKTYWNI 40+”

 

 

 

 

 Projekt pt. „Aktywni 40 +”
współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  • Harmonogramy zajęć w ramach projektu AKTYWNI 40+

    Gmina Krzywcza jako realizator projektu pn. „Aktywni 40+” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.3 –I nicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich przedstawia harmonogramy poszczególnych zajęć realizowanych w ramach w/w projektu.

Kontakt


logo

Gmina Krzywcza

Krzywcza 36
37-755 Krzywcza
16 671 14 86 16 671 14 84 sekretariat@krzywcza.pl
Gmina Krzywcza NIP: 7952306307 REGON: 650900393
Urząd Gminy Krzywcza NIP: 7952306307 REGON: 650900393
Godziny urzędowania Pon - Pt. 7.00 - 15.00