18 lipca 2019

Informacja dotycząca Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

„Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019

Gmina Krzywcza przystąpiła do realizacji ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019. Program jest elementem polityki społecznej państwa i zakłada wsparcie finansowe gmin w zakresie zwiększenia liczby godzin oraz dostępności do usług opiekuńczych w tym specjalistycznych usług opiekuńczych skierowanych do określonej w programie grupy beneficjentów.

Odbiorcami wsparcia mają być osoby niepełnosprawne w wieku do 75 roku życia z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jak również z orzeczeniem lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydanym na podstawie przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz jest dzieckiem do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Źródłem finansowania Programu są środki ujęte w planie finansowym Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Na realizację Programu planuje się przeznaczyć kwotę 60 mln zł.

W ramach programu Gmina Krzywcza otrzyma środki dofinansowania w kwocie 10.240,00 zł.
Z rekomendacji programu wynika, że nie należy pobierać opłat od osób objętych usługami, których dochód nie przekracza 350% obowiązującego od 1 października 2018r. kryterium dochodowego określonego w art.8 ustawy o pomocy społecznej.

Chcąc dostosować przedmiotową odpłatność do rekomendacji Programu Rada Gminy Krzywcza podjęła stosowną uchwałę w dniu 25.06.2019r. NR X/55/2019, zmieniającą uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania.

Program realizowany będzie od 01 sierpnia 2019r. do 31 grudnia 2019r.
Koordynacją oraz realizacją Programu zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywczy.

Wszelkich informacji dotyczących Programu udzielają pracownicy socjalni GOPS w Krzywczy tel. 16671-13-90 wew. 26.

Kontakt


logo

Gmina Krzywcza

Krzywcza 36
37-755 Krzywcza
16 671 14 86 16 671 14 84 sekretariat@krzywcza.pl
Gmina Krzywcza NIP: 7952306307 REGON: 650900393
Urząd Gminy Krzywcza NIP: 7952306307 REGON: 650900393
Godziny urzędowania Pon - Pt. 7.00 - 15.00