Gmina krzywcza

Informacja dla rolników prowadzących małe gospodarstwa (do 5 ha użytków rolnych) dotycząca możliwości przystąpienia do programu płatności dla małych gospodarstw realizowanego w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Termin złożenia żądania (oświadczenia) przyznania płatności dla małych gospodarstw w ramach płatności bezpośrednich ustalony został do dnia 31 sierpnia 2023 r.


Do końca sierpnia br. rolnicy prowadzący małe gospodarstwa (do 5 ha użytków
rolnych) mogą przystąpić do programu płatności dla małych gospodarstw
realizowanego w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata
2023-2027. Z uwagi na krótki termin, jaki pozostał na złożenie w Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa żądania przyznania tego wsparcia, zwracam
się z uprzejmą prośbą o wsparcie w upowszechnieniu informacji na temat tego
programu.
Poniżej przekazuję informacje do wykorzystania w przedmiotowym zakresie.
W terminie do 31 sierpnia br. rolnicy mogą złożyć żądanie (oświadczenie) przyznania
płatności dla małych gospodarstw w ramach płatności bezpośrednich. Nabór
prowadzony jest przez system teleinformatyczny Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).
Płatność dla małych gospodarstw jest jednoroczna i dobrowolna i może zostać
przyznana rolnikom:
– posiadającym gospodarstwa o powierzchni do 5 ha użytków rolnych,
– którzy wcześniej złożyli wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich na
2023 r. i tylko jeżeli uzyskali płatności w 2022 r. (lub są następcami prawnymi
takich rolników).

Kwota wsparcia wyniesie równowartość w złotych kwoty 225 EUR/ha (maksymalnie
1 125 EUR na gospodarstwo)
.
Zgodnie z przepisami unijnymi płatność dla małych gospodarstw zastępuje inne
rodzaje płatności bezpośrednich
, tj. podstawowe wsparcie dochodów, płatność
redystrybucyjną, płatność dla młodych rolników, ekoschematy i płatności związane
z produkcją.
Jednocześnie rolnicy ubiegający się o płatność dla małych gospodarstw nadal będą
uprawnieni do uzyskania:

– Uzupełniającej Płatności Podstawowej – dodatkowej płatności finansowanej
z budżetu krajowego oraz,
– wsparcia w ramach II filaru WPR, tj. np. płatności rolno-środowiskowo-
klimatycznych, płatności ONW, płatności ekologicznych.


W związku z tym każdy rolnik powinien ocenić, co jest bardziej opłacalne, tj.
pozostanie przy wcześniejszym wniosku, czy – zamiast tego – otrzymanie płatności
dla małych gospodarstw.
Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej ARiMR:

https://www.gov.pl/web/arimr/platnosc-dla-malych-gospodarstw-2023

Wprowadzenie płatności dla małych gospodarstw w kampanii 2023 r. jest
odpowiedzią na zgłaszane trudności związane z pierwszym rokiem przyznawania
wsparcia bezpośredniego na nowych zasadach. Dzięki tej płatności gospodarstwa
najmniejsze (do 5 ha), a więc w przeważającej większości gospodarstwa rodzinne,
będą mogły uzyskać wsparcie w znacznie uproszczonej formie. Te gospodarstwa
zyskają dodatkowy rok na przygotowanie się i dostosowanie swoich gospodarstw do
nowych wymagań związanych ze wsparciem realizowanym na nowych zasadach
wynikających z Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027
(w szczególności z ekoschematami).

Skip to content