Gmina krzywcza

Wymogi dla strażaków emerytów starających się o dodatek ratowniczy

Po wprowadzeniu przez sejm przywilejów dla strażaków ochotników, druhowie OSP, którzy przejdą na emeryturę otrzymają świadczenie w wysokości 200 zł miesięcznie. Pieniądze będą wypłacane z budżetu państwa, po osiągnięciu przez mężczyznę 65. a przez kobietę 60. roku życia. Aby je otrzymać, należy, przez co najmniej 25 lat w przypadku mężczyzn i 20 lat w przypadku kobiet, brać czynny udział w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych.

Aby otrzymać świadczenie strażak musi złożyć wniosek, który będzie zawierał m.in. dane osobowe wnioskodawcy, adres miejsca zamieszkania, wskazanie sposobu wypłaty świadczenia wraz z podaniem danych niezbędnych do jego wypłaty, podpis wnioskodawcy lub jego przedstawiciela ustawowego, pełnomocnika albo opiekuna prawnego. W dokumentach musi się także znaleźć potwierdzenie o czynnym uczestnictwie w działaniach ratowniczo-gaśniczych przez 25 lub 20 lat tzn. potwierdzenie pisemne 3 świadków, którzy nie są m.in. blisko spokrewnieni ze strażakiem. Co najmniej jednym ze świadków musi być osoba, która pełniła funkcje publiczne lub była zatrudniona w urzędzie obsługującym organ administracji samorządowej w okresie, który ma potwierdzić bezpośredni udział wnioskodawcy w działaniach ratowniczych.

Osobie, która złoży wniosek o przyznanie świadczenia ratowniczego w terminie 9 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, przyznaje się prawo do świadczenia od miesiąca wejścia w życie ustawy, czyli od stycznia 2022, o ile w miesiącu wejścia w życie ustawy spełnia wszystkie niezbędne warunki do nabycia prawa do świadczenia ratowniczego

Dokumenty należy złożyć w Urzędzie Gminy gdzie będą weryfikowane przez Wójta pod względem ich wiarygodności, a następnie przekazywane do Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu w celu ich zatwierdzenia.

Skip to content