Adres urzędu

Urząd Gminy Krzywcza

37-755 Krzywcza 36

 

Telefony:

16 671 14 86

16 671 14 84

16 672 74 30

16 671 13 95

 

Fax: 16 733 22 02

E-mail: sekretariat@krzywcza.pl


A A A

Wyprawka szkolna

INFORMACJA WÓJTA GMINY KRZYWCZA

dotycząca dofinansowania zakupu podręczników dla dla dzieci rozpoczynających w roku szkolnym 2011/2012 naukę w klasach I - III szkoły podstawowej i w klasie III gimnazjum oraz podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego dla dzieci słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim i z niepełnosprawnościami sprzężonymi będących uczniami szkoły podstawowej oraz gimnazjum.


Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników jest udzielana uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2011/2012 naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz w klasie III gimnazjum.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego, jest udzielana uczniom:

 1. słabo widzącym.
 2. niesłyszącym.
 3. z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim.
 4. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w punktach 1-3, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, uczęszczającym w roku szkolnym 2011/2012 do szkół podstawowych i gimnazjów.

Pomocy udziela się uczniom klas I - III szkoły podstawowej i klasy III gimnazjum pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.), tj. 351 zł.

Wyjątkowo pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników jest udzielana uczniom, rozpoczynającym w roku szkolnym 2011/2012 naukę w klasach I-III szkoły podstawowej i w klasie III gimnazjum, po spełnieniu następujących warunków:

 • w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej tj. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizm lub narkomania, zdarzenie losowe i sytuacje kryzysowe, klęska żywiołowa lub ekologiczna.

Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie, nie może przekroczyć 10 % ogólnej liczby uczniów w/w klas i szkół.

Wartość pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników nie może przekroczyć kwoty:

 • 180 zł - dla ucznia klasy I-III szkoły podstawowej,
 • 180 zł - dla ucznia słabo widzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, realizującego kształcenie w klasach I-III szkoły podstawowej,
 • 210 zł - dla ucznia słabo widzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, realizującego kształcenie w klasach IV-VI szkoły podstawowej,
 • 325 zł - dla ucznia klasy III gimnazjum,
 • 325 zł - dla ucznia słabo widzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, realizującego kształcenie w klasach I – III gimnazjum.

Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

Wniosek składa się do dyrektora szkoły do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2011/2012 bezpośrednio lub za pośrednictwem Urzędu Gminy w Krzywczy w terminie do 31 lipca 2011r.

Wniosek można uzyskać w Szkołach Podstawowych, Gimnazjum lub w Urzędzie Gminy w Krzywczy, a także na stronie internetowej Gminy Krzywcza: bip.ugkrzywcza.pl lub www.krzywcza.pl.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. zaświadczenie o wysokości dochodów (za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku), w uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - oświadczenie o wysokości dochodów.
 2. w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego, można przedłożyć - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego,
 3. w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia słabo widzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty do wniosku - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
 4. w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia pochodzącego z rodziny w której występują okoliczności wymienione w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej do wniosku - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - należy dołączyć uzasadnienie.

Dofinansowanie kosztów zakupu podręczników, rodzicom (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy nastąpi po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości pomocy określonej wyżej.

W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego) lub rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników.

W przypadku złożenia oświadczenia o zakupie podręczników do oświadczenia należy dołączyć informację o treści:

Dokonałam/em zakupu podręczników na kwotę ............ zł w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011r. - "Wyprawka szkolna".


W przypadku zakupu podręczników dla grupy uczniów koszty zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego, są zwracane rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) do wysokości wartości pomocy, o której mowa wyżej, po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego w szczególności: imię i nazwisko ucznia, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, adres szkoły, wykaz zakupionych podręczników, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis podmiotu dokonującego zakupu. Potwierdzenie wystawia podmiot dokonujący zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki.

 

Wójt Gminy

(-) Witold Szpytman

 

Wniosek na Wyprawkę Szkolną znajduje się >>> tutaj <<<