Adres urzędu

Urząd Gminy Krzywcza

37-755 Krzywcza 36

 

Telefony:

16 671 14 86

16 671 14 84

16 672 74 30

16 671 13 95

 

Fax: 16 733 22 02

E-mail: sekretariat@krzywcza.pl

Godziny pracy
Poniedziałek 7:00-15:00
Wtorek 7:00-15:00
Środa 7:00-15:00
Czwartek  7:00-15:00
Piątek   7:00-15:00
Czy podoba Ci się ta strona?

A A A

Projekt 8.3 POIG

Autor:Mietek
 • Informacja o zakończeniu realizacji projektu pn. "Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Krzywcza zagrożonym wykluczeniem cyfrowym”

  Informacja o zakończeniu realizacji projektu pn. "Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Krzywcza zagrożonym wykluczeniem cyfrowym”

  w ramach Działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, Osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

   

        Gmina Krzywcza w dniu 30 listopada 2015r. zakończy realizację projektu „Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Krzywcza zagrożonym wykluczeniem cyfrowym”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Oś priorytetowa: 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 Działanie: 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. (...)    

  SZCZEGÓŁY PRZEDSTAWIAMY [TUTAJ]

   
 • ZAPYTANIE OFERTOWE na realizację zadania pn. Dostawa sygnału internetowego w ramach trwałości projektu „Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Krzywcza zagrożonym wykluczeniem cyfrowym

  GMINA KRZYWCZA

  Krzywcza, dnia 10.11.2015 r.

   

  ZAPYTANIE OFERTOWE
    Nr POIG.8.3/5/2015

  na realizację zadania o wartości szacunkowej poniżej 30 000 EURO pn. Dostawa sygnału internetowego w ramach trwałości projektu „Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Krzywcza zagrożonym wykluczeniem cyfrowym w ramach działania 8.3 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013”

  Znak sprawy FN.042.1.5.2015.

   

  SZCZEGÓŁY PRZEDSTAWIAMY [TUTAJ]

   
 • Zapytanie ofertowe na publikację w prasie lokalnej jednego artykułu podsumowującego projekt „Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Krzywcza zagrożonym wykluczeniem cyfrowym” w ramach promocji projektu

  Zapytanie ofertowe

  na publikację w prasie lokalnej jednego artykułu podsumowującego projekt „Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Krzywcza zagrożonym wykluczeniem cyfrowym” w ramach promocji projektu.

  Projekt współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8.  Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion

   

  SZCZEGÓŁY PRZEDSTAWIAMY [TUTAJ]

   
 • Informacja o pojekcie„Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom gminy Krzywcza zagrożonym wykluczeniem cyfrowym”

  Gmina Krzywcza informuje, iż na podstawie umowy 
  Nr POIG.08.03.00-18-104/13-00 zawartej w dniu 06.06.2014 r. 
  w okresie od 1 lipca 2014r. do 30 listopada 2015r. realizuje projekt pn.: 
  „Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Krzywcza zagrożonym wykluczeniem cyfrowym”.

   

          Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę 900.920,00 PLN finansowana jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, Osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

   

          Wykluczenie cyfrowe to podział społeczeństwa na osoby z dostępem do sieci internetowej i nowoczesnych form komunikacji oraz na osoby bez takich możliwości, wynika on z szybkiego rozwoju technologii informatycznych, który doprowadził do powiększenia różnic między klasami społecznymi, klasą wyższą – osoby zamożne, które mogą sobie pozwolić na ich zakup, a klasą niższą – osoby biedne, których najczęściej nie stać na swobodny dostęp do Internetu.

   

          Celem głównym projektu jest zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu oraz niezbędnych urządzeń i oprogramowania 35 - ciu gospodarstwom domowym z terenu Gminy Krzywcza, zagrożonym wykluczeniem z aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym, ze względu na trudną sytuację materialną lub niepełnosprawność.

          Dodatkowo w ramach projektu w sprzęt komputerowy i Internet wyposażono instytucje podległe Gminie Krzywcza stwarzając tym samym świetne warunki efektywnego funkcjonowania w e-społeczeństwie wszystkim mieszkańcom Gminy.

          Elementem kluczowym projektu było także przeszkolenie 417 uczestników z zakresu obsługi komputera i korzystania z Internetu co pozwala każdemu uczestnikowi na wykorzystanie zdobytej wiedzy w newralgicznych obszarach życiowych.

          Reasumując powyższe Beneficjenci Ostateczni Projektu – poprzez umożliwienie - stworzenie dogodnych warunków korzystania z nowych technologii oraz poprzez rozwój kompetencji w tym zakresie – mogą w pełni efektywnie uczestniczyć w społeczeństwie informacyjnym.

  SZCZEGÓŁY PRZEDSTAWIAMY [TUTAJ]
   
 • Informacja o pojekcie„Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom gminy Krzywcza zagrożonym wykluczeniem cyfrowym”

  Gmina Krzywcza informuje, iż w miesiącu lipcu br. mija rok trwania projektu

  „Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Krzywcza zagrożonym wykluczeniem cyfrowym” 

  w ramach Działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, Osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

   

          Do obecnego momentu ze wsparcia projektowego skorzystało łącznie 417 osób, w tym 35 rodzin z terenu Gminy Krzywcza z miejscowości: Bachów, Babice, Skopów, Krzywcza, Wola Krzywiecka. Gmina Krzywcza jako realizator projektu z funduszy projektu wyposażył również podległe mu jednostki organizacyjne tj. szkoły, biblioteki oraz świetlice wiejskie w niezbędny sprzęt komputerowy. Znajdujące się w Urzędzie Gminy Krzywcza Biuro Obsługi Mieszkańca również otrzymało wsparcie w ramach otrzymanych środków.

          Wszyscy uczestnicy projektu skorzystali z bezpłatnych szkoleń zorganizowanych w ramach projektu. Przeszkolonych zostało 105 uczestników użytkowników indywidualnych gospodarstw domowych. Pomoc w postaci szkoleń otrzymało również 300 osób z zakresu korzystania z oprogramowania, Internetu i e-usług w ramach kształcenia przez całe życie. Wsparcie szkoleniowe otrzymało również 12 opiekunów 15 punktów ogólnego dostępu.

          Informujemy również, że wszyscy uczestnicy projektu z terenu Gminy Krzywcza mają możliwość bezpłatnego korzystania ze sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu. Przypominamy, że sprzęt komputerowy w postaci komputerów przenośnych z dostępem do Internetu oraz urządzenia wielofunkcyjne usytuowane są w 15 punktach ogólnego dostępu tj.

  • Publicznej Szkole Podstawowej w Babicach, Bachowie, Krzywczy, Reczpolu oraz Publicznym Gimnazjum w Krzywczy;
  • Gminnej Bibliotece w Krzywczy, Babicach, Reczpolu;
  • Świetlicach Wiejskich w Babicach, Bachowie, Krzywczy, Reczpolu, Skopowie oraz Woli Krzywieckiej;
  • Biurze Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Gminy w Krzywczy.

          Możliwość korzystania ze sprzętu jest ściśle uzależniona od godzin pracy poszczególnych placówek.

   

  SZCZEGÓŁY PRZEDSTAWIAMY [TUTAJ]

   
 • Informacja o zakończeniu cyklu szkoleń

  Gmina Krzywcza informuje, iż w związku z realizacją projektu pn.

  „Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Krzywcza zagrożonym wykluczeniem cyfrowym”

  w ramach Działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, Osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

   

          dnia 24 marca br. zakończyła realizację cyklu szkoleń dla użytkowników indywidualnych gospodarstw domowych w ramach w/w projektu. Szkoleniem objęci byli wnioskodawcy projektu z terenu Gminy Krzywcza tj. miejscowości Reczpol, Krzywcza, Wola Krzywiecka, Skopów, Babice, Bachów oraz ich domownicy. Łącznie przeszkolonych w ramach powyższego cyklu zostało 105 uczestników.

          Gmina Krzywcza dnia 18 maja br. również zakończyła realizację cyklu szkoleń z zakresu korzystania z oprogramowania, Internetu i e-usług w ramach kształcenia przez całe życie. Szkoleniami objęci zostali uczniowie, rodzice i nauczyciele Szkół Podstawowych z terenu Gminy Krzywcza tj. SP Reczpol, SP Krzywcza, SP Babice i SP Bachów oraz mieszkańcy miejscowości Wola Krzywiecka i miejscowości Skopów. Łącznie przeszkolonych w ramach powyższego cyklu zostało 300 uczestników.

          W miesiącu bieżącym zakończono także szkolenia dla 12 beneficjentów projektu będących pracownikami (opiekunami) 15 punktów ogólnego dostępu w ramach projektu „Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Krzywcza zagrożonym wykluczeniem cyfrowym.

          W ramach powyższych szkoleń każdy uczestnik miał zapewniony bezpłatny poczęstunek w postaci drobnego cateringu oraz materiały szkoleniowe oraz po zakończeniu poszczególnego bloku szkoleniowego otrzymał stosowne zaświadczenie ukończenia szkolenia.

          Galeria zdjęć ze szkoleń dostępna na stronie www.krzywcza.pl, zakładka Fundusze UE, Projekt 8.3 POIG. [TUTAJ]

   
 • Galeria zdjęć ze szkoleń

   
 • Informacja o pojekcie„Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom gminy Krzywcza zagrożonym wykluczeniem cyfrowym”

  Gmina Krzywcza informuje, iż w związku z realizacją projektu pn.

  „Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Krzywcza zagrożonym wykluczeniem cyfrowym”

  w ramach Działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, Osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013


          Dnia 11 marca br. została podpisana umowa z Wykonawcą na przeprowadzenie szkoleń dla beneficjentów projektu z zakresu obsługi komputera i korzystania z Internetu w ramach projektu „Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Krzywcza zagrożonym wykluczeniem cyfrowym”.

          W związku z powyższym od dnia 16 marca br. rozpoczęła się realizacja szkoleń z zakresu korzystania z oprogramowania, Internetu i e-usług w ramach kształcenia przez całe życie dla uczniów, nauczycieli oraz rodziców z terenu Gminy Krzywcza objętych projektem, oraz szkoleń dla użytkowników indywidualnych gospodarstw domowych.

          W miesiącu marcu br. zaplanowane jest również rozpoczęcie cyklu szkoleń dla 12 beneficjentów projektu będących pracownikami (opiekunami) 15 punktów ogólnego dostępu w ramach projektu „Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Krzywcza zagrożonym wykluczeniem cyfrowym.

          Dla zapewnienia należytego wykonania szkoleń każdy uczestnik będzie miał zapewniony bezpłatny catering oraz materiały szkoleniowe finansowane z w/w projektu oraz po zakończeniu bloku szkoleniowego otrzyma stosowne zaświadczenie ukończenia szkolenia.

   

  SZCZEGÓŁY PRZEDSTAWIAMY [TUTAJ]

   
 • INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAPISÓW NA BEZPŁATNE SZKOLENIA W ZAKRESIE KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA, INTERNETU

  INFORMACJA

  DOTYCZĄCA ZAPISÓW NA BEZPŁATNE SZKOLENIA

   

  W ZAKRESIE KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA, INTERNETU
  I E – USŁUG W RAMACH KSZTAŁCENIA PRZEZ CAŁE ŻYCIE REALIZOWANE PRZEZ GMINE KRZYWCZA Z PROJEKTU
  PT. „ ZAPEWNIENIE DOSTĘPU DO INTERNETU MIESZKAŃCOM GMINY KRZYWCZA ZAGROŻONYM WYKLUCZENIEM CYFROWYM

   

   

  SZCZEGÓŁY PRZEDSTAWIAMY [TUTAJ]

   
 • HARMONOGRAM PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ

  HARMONOGRAM PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ

   

  DLA BENEFICJENTÓW PROJEKTU

   

  PT. „ ZAPEWNIENIE DOSTĘPU DO INTERNETU MIESZKAŃCOM GMINY KRZYWCZA ZAGROŻONYM WYKLUCZENIEM CYFROWYM”

  Z ZAKRESU OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU

   

   

  SZCZEGÓŁY PRZEDSTAWIAMY [TUTAJ]

   
 • ZAPYTANIE OFERTOWE NR POIG.8.3/2/2015

  Krzywcza, dnia 20.02.2015r

   

   

  ZAPYTANIE OFERTOWE NR POIG.8.3/2/2015

   

  Gmina Krzywcza w związku z realizacją projektu „Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Krzywcza zagrożonym wykluczeniem cyfrowym współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, zaprasza do składania ofert cenowych                                       na przeprowadzenie szkoleń dla beneficjentów projektu z zakresu obsługi komputera                    i korzystania z Internetu w ramach Projektu Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Krzywcza zagrożonym wykluczeniem cyfrowym”.

   

  1.       Nazwa i adres Zamawiającego:

  Gmina Krzywcza

  Krzywcza 36, 37-755 Krzywcza

  NIP: 7952306307

  REGON: 650900393

   

  2.      Nazwa projektu: Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Krzywcza zagrożonym wykluczeniem cyfrowym

  3.      Tryb udzielenia zamówienia:

  1)    postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców;

  2)    wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 €;

  3)    postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) z uwagi na treść art. 4 pkt 8 ze względu na wartość zamówienia szacowaną poniżej 30 000 €;

  4)    postępowanie prowadzone jest w języku polskim;

  5)    zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

  4.      Opis przedmiotu zamówienia

  Zamówienie obejmuje przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi komputera                                 i korzystania z Internetu w ramach Projektu Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Krzywcza zagrożonym wykluczeniem cyfrowym”.

  5.      Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

  Część I.

  Przeprowadzenie szkoleń w zakresie korzystania z oprogramowania, Internetu i e-usług w ramach kształcenia przez całe życie w ramach projektu pt. Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Krzywcza zagrożonym wykluczeniem cyfrowym”.

  Część I zakłada przeszkolenie 300 beneficjentów ostatecznych.

  Wykonawca zobowiązany jest:

  a)     przeprowadzić 30 szkoleń, każde szkolenie 8 godzinne (2 moduły po 4 godziny),                          w grupach 10 osobowych  w 6 następujących miejscowościach:

  - Bachów – szkoła podstawowa – 6 szkoleń (łącznie 48 godz);

  - Babice – szkoła podstawowa – 6 szkoleń (łącznie 48 godz);

  - Reczpol – szkoła podstawowa – 6 szkoleń (łącznie 48 godz);

  - Krzywcza – zespół szkół - 6 szkoleń (łącznie 48 godz);

  - Wola Krzywiecka – świetlica wiejska - 3 szkolenia (łącznie 24 godz);

  - Skopów - świetlica wiejska - 3 szkolenia (łącznie 24 godz);

  b)     zakres merytoryczny szkoleń:

  - Internet – sieć globalna – na czym polega i jak funkcjonuje;

  - bezpieczeństwo pracy w sieci, unikanie i zapobieganie zagrożeniom (wirusy, włamania);

  - wyszukiwanie informacji za pomocą wyszukiwarek;

  - wykorzystanie w procesie uczenia się bezpłatnego dostępu do najnowszych pomocy   

    dydaktycznych zamieszczanych na stronach www. kursy językowe, słowniki, biblioteki,  

     e-lerning;

  - korzystanie z bezpłatnych portali informacyjnych oraz prasy w wersji elektronicznej;

  - udział w portalach społecznościowych, blogowaniu;

  - obsługa poczty elektronicznej;

  - utrwalenie danych pozyskanych z Internetu;

  - dostęp do e-usługi i Internetu.

   

   

  Część II.

  Przeprowadzenie szkoleń dla 12 beneficjentów będących pracownikami (opiekunami) 15 punktów ogólnego dostępu w ramach projektu pt. Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Krzywcza zagrożonym wykluczeniem cyfrowym”.

   

  Wykonawca zobowiązany jest:

  a)     przeprowadzić 60 godzinne szkolenie dla 1 grupy 12 osobowej w  Publicznym Gimnazjum w Krzywczy;

  b)    zakres merytoryczny szkoleń:

  - użytkowanie komputerów - obsługa sprzętu - znajomość funkcji porządkujących  

    środowisko pracy  każdego użytkownika komputera w celu zwiększenia efektywności     

    jego wykorzystania– 24 godz. szkolenia;

  - przetwarzanie tekstów - używanie komputera do tworzenia, edycji, formatowania, 

    przechowywania i drukowania dokumentów - 8 godz. szkolenia;

  - arkusze kalkulacyjne - podobne do zwykłych formularzy rachunkowych, 

    umożliwiają szybkie wykonywanie obliczeń. Używane są do przygotowywania 

    budżetu, opracowywania prognoz, sporządzania wykresów - 4 godz. szkolenia,

  - dostosowanie systemu MS Windows do własnych potrzeb: ustawianie daty i   

    godziny, zmiana wyglądu i rozdzielczości ekranu, regulacja czułości myszki, zmiana 

    głośności dźwięków, zakładanie konta użytkownika - 4 godz. szkolenia,

  - zasady pracy i obsługa urządzeń zewnętrznych: instalacja i obsługa drukarki, 

    praca z pamięcią Flash (Pendrive, karty pamięci) - 4 godz. szkolenia,

  - jak zabezpieczyć sprzęt komputerowy przed szkodliwym oprogramowaniem i 

    dostępem do niewłaściwych stron - 16 godz. szkolenia.

   

  Część III.

  Przeprowadzenie szkoleń dla użytkowników indywidualnych gospodarstw domowych w ramach projektu pt. Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Krzywcza zagrożonym wykluczeniem cyfrowym”.

  Część III zakłada przeszkolenie 105 użytkowników indywidualnych gospodarstw domowych.

   

  Wykonawca zobowiązany jest:

  a)     przeprowadzić 7 szkoleń w 6 następujących miejscowościach w wymiarze po 4 godz., łącznie 28 godz.:

  - Bachów – szkoła podstawowa - grupa 18 osobowa;

  - Babice – szkoła podstawowa – 2 grupy - 12 osobowe;

  - Reczpol – szkoła podstawowa - grupa - 18 osobowa;

  - Krzywcza – Publiczne Gimnazjum - grupa - 15 osobowa;

  - Wola Krzywiecka – świetlica wiejska - grupa - 15 osobowa;

  - Skopów - świetlica wiejska -  grupa - 15 osobowa;

  b)    zakres merytoryczny szkoleń:

  - użytkowanie komputerów - obsługa sprzętu - znajomość funkcji porządkujących  

    środowisko pracy  każdego użytkownika komputera w celu zwiększenia efektywności     

    jego wykorzystania,

  - przetwarzanie tekstów - używanie komputera do tworzenia, edycji, formatowania,  

    przechowywania i drukowania dokumentów;

  - arkusze kalkulacyjne - podobne do zwykłych formularzy rachunkowych,  

    umożliwiają szybkie wykonywanie obliczeń. Używane są do przygotowywania  

    budżetu, opracowywania prognoz, sporządzania wykresów;

  - dostosowanie systemu MS Windows do własnych potrzeb: ustawianie daty i    

    godziny, zmiana wyglądu i rozdzielczości ekranu, regulacja czułości myszki, zmiana  

    głośności dźwięków, zakładanie konta użytkownika;

  - zasady pracy i obsługa urządzeń zewnętrznych: instalacja i obsługa drukarki, 

    praca z pamięcią Flash (Pendrive, karty pamięci);

  - użytkowanie komputera w celu zwiększenia efektu wykorzystania go do  

     kontaktów z  urzędem;

  - edycja i formowanie dokumentu elektronicznego.

   

  5. Wykonawca zobowiązany jest (dotyczy wszystkich 3 części):

  a)     zapewnić wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną do przeprowadzenia szkoleń, jedno szkolenie prowadzi równocześnie 2 trenerów;

  b)      zapewnić minimum. 6 trenerów, osoby te powinny spełniać następujące warunki:

  - powinny posiadać wykształcenie wyższe informatyka lub

  - wyższe z podyplomowym informatyka

  wraz z przygotowaniem pedagogicznym

  c)      opracować harmonogram i program szkolenia, uwzględniający następujące informacje: każde  szkolenie trwa 1 godzinę dydaktyczną = 45 minut, pomiędzy szkoleniami należy zapewnić przerwę  15 minutową. Zajęcia mogą odbywać się w godzinach od 8.00 do 19.00 od poniedziałku do soboty uwzględniając optymalny czas prowadzenia szkoleń oraz grupy szkoleniowe. Szkolenia są skierowane do: różnych grup wiekowych (dzieci w wieku szkolnym, młodzież szkolna, osoby dorosłe, osoby w wieku 50+), osób posiadających zróżnicowany poziom wykształcenia i wiedzy oraz umiejętności posługiwania się komputerem, osób posiadających zróżnicowane oczekiwania względem umiejętności wykorzystania zasobów Internetu. Przedmiotowy harmonogram i program szkolenia winien zostać przekazany Zamawiającemu do akceptacji nie później niż na 3 dni przed planowanym rozpoczęciem szkoleń;

  d)     wykonać dokumentację fotograficzną prowadzonych szkoleń i przekazać ją Zamawiającemu na nośniku elektronicznym;

  e)     oznakować miejsce realizacji szkoleń zgodnie z Wytycznymi w zakresie oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 8. Społeczeństwo Informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion zgodnie z wytycznymi zawartymi w Przewodniku w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 dla beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie programu;

  f)       wydać zaświadczenie ukończenia szkolenia w ramach projektu Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Krzywcza zagrożonym wykluczeniem cyfrowym współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion,  każdemu uczestnikowi po ukończeniu szkolenia;

  g)     przekazać Zamawiającemu w terminie 7 dni roboczych po zakończeniu realizacji szkoleń następujące dokumenty:

  ü      oryginały imiennej listy obecności, potwierdzające ukończenie szkolenia, zawierające informacje o miejscu, dacie i godzinach w jakich odbywało się szkolenie oraz podpisy uczestników i trenera,

  ü      kserokopie wydanych zaświadczeń potwierdzające ukończenie szkolenia dla uczestników szkoleń z listą potwierdzającą odbiór oryginałów zaświadczeń;

  ü      dokumentację zdjęciową z każdego szkolenia na pendrive lub płycie CD;

  ü      dzienniki zawierające terminy i godziny oraz zakresy merytoryczne szkoleń.

  Wszystkie przygotowane dokumenty powinny być oznakowane zgodnie z Przewodnikiem w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 dla Beneficjentów i Instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu, dostępnym na stronie internetowej Władzy Wdrażającej Programy Europejskie:

  http://www.wwpe.gov.pl/index.php?params[section_id]=24&params[category_id]=287.

  6.       Zamawiający:

  1)     nie dopuszcza możliwości szkolenia dwóch lub więcej uczestników na jednym stanowisku komputerowym;

  2)     udostępni w dniu podpisania umowy danych teleadresowych niezbędnych do lokalizacji miejsc szkolenia;

  3)     zapewni bezpłatny dostęp do sal szkoleniowych z dostępem do Internetu zlokalizowanych na terenie Gminy Krzywcza. Sale dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych;

  4)     dostarczy listę osób skierowanych do przeszkolenia.

  7.      Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia:

  Szkolenia zaplanowano na okres od 16 marca 2015r. do 25 czerwca 2015r., przy  czym dokładne terminy realizacji poszczególnych szkoleń Zamawiający ustali z Wykonawcą  w terminie 7 dni roboczych po podpisaniu umowy o realizację zamówienia.

  8.      Opis sposobu przygotowania oferty.

  1)    oferta powinna zostać złożona na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ZAPYTANIA OFERTOWEGO;

  2)    strony oferty powinny być ponumerowane i zabezpieczone przed zdekompletowaniem (np. zszycie, bindowanie);

  3)    każda ze stron projektu umowy musi być zaparafowana;

  4)    oferta powinna zawierać nazwę i adres oferenta, powinna zostać opatrzona pieczątką firmową oraz podpisana czytelnie przez osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu rejestrowego, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie;

  5)    Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia, wyliczonej do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich;

  6)    oferta ceny musi zostać przedstawiona jako cena brutto (netto + podatek VAT);

  7)    każdy Wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę;

  8)    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych;

  9)    Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty.

  7.      Dodatkowe wymagania i dokumenty stawiane Wykonawcy zamówienia:

  1)    aktualny odpis z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

  2)    aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego – potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

  3)    aktualne zaświadczenie właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzające, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

  4)    wykaz co najmniej trzech wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie o wartości min. 30 000,00 zł brutto każda,  odpowiadających swoim rodzajem charakterowi usług stanowiących przedmiot zamówienia bez rozgraniczenia na instytucje publiczne czy prywatne przedsiębiorstwa, z podaniem przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, przy czym należyte i nie budzące zastrzeżeń wykonanie zamówienia potwierdzone musi być referencjami lub dokumentami równoważnymi według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego;

  5)    wykaz co najmniej 6 trenerów, którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonywania zamówienia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego - wykaz kadry, oraz oświadczenie tych osób na udział w realizacji szkoleń według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.

  8.      Kryteria oceny ofert

  Zamawiający dokona wyboru oferty tego z Wykonawców, którego oferta uzyska w wyniku oceny najwyższą liczbę punktów. Przyznanie punktów poszczególnym ofertom odbędzie się w oparciu o następujący wzór:

  Kryterium cena oferty – 100 %

  C = Cmin / Cbad x Kp x Rc

  Cmin        -           najniższa cena ofertowa brutto

  Cbad        -           cena badanej oferty brutto

  Kp            -           współczynnik proporcjonalności, równy 100

  Rc             -          ranga kryterium cena oferty, równa 100 %

  Ocenie podlegać będzie kwota za wykonanie całości przedmiotu zamówienia.

  9.     Miejsce i termin składania ofert:

  1)     ofertę należy złożyć osobiście lub pocztą tradycyjną w Urzędzie Gminy Krzywcza, Krzywcza 36 37-755 Krzywcza/Biuro Obsługi Mieszkańca/ do dnia 27 lutego 2015r. do godz. 15:00, z dopiskiem: „Oferta na: Przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi komputera i korzystania z Internetu w ramach projektu Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Krzywcza zagrożonym wykluczeniem cyfrowym”;

  2)    o uznaniu oferty za złożoną w terminie decyduje data i godzina jej wpływu do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane;

  3)    Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty w formie elektronicznej oraz faxem;

  4)    otwarcie ofert nastąpi w dniu 2 marca 2015r. o godz. 8.30 w Urzędzie Gminy Krzywcza pokój nr 4;

  5)    o wyborze  najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów oraz umieści informację na stronie internetowej www.krzywcza.pl;

  6)    Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania bez podania przyczyny;

  7)    termin ważności oferty: 14 dni.

  10.  Wszelkie pytania zawiązane z niniejszym zaproszeniem należy kierować na adres e-mail: sekretariat@krzywcza.pl. lub epekalska@krzywcza.pl w tytule wpisując: ”Zapytanie – szkolenia”.

  Załączniki:

  1.      Załącznik nr 1 - formularz oferty.

  2.      Załącznik nr 2 - wykaz wykonanych usług.

  3.      Załącznik nr 3 - wykaz kadry.

  4.      Załącznik nr 4 – oświadczenie trenerów.

  5.      Załącznik nr 5 - wzór umowy,

          6.    Odpowiedzi na zapytania nr 1 z dnia 25-02-2015
          7.    Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 06-03-2015

  Wójt Gminy Krzywcza

                                                                                                               /-/ Wacław Pawłowski

   
 • Informacja do uczestników projektu dotycząca składania oświadczeń w celach inwentaryzacji sprzętu komputerowego użyczonego w ramach projektu

  INFORMACJA DO UCZESTNIKÓW PROJEKTU DOTYCZĄCA SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W CELACH INWENTARYZACJI SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO UŻYCZONEGO W RAMACH PROJEKTU „ZAPEWNIENIE DOSTĘPU DO INTERNETU MIESZKAŃCOM GMINY KRZYWCZA ZAGROŻONYM WYKLUCZENIEM CYFROWYM”

   

   

          Gmina Krzywcza w związku z realizacją projektu „Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Krzywcza zagrożonym wykluczeniem cyfrowym”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, przypomina uczestnikom projektu, iż zgodnie z umową użyczenia sprzętu komputerowego mają obowiązek składać oświadczenie do celów inwentaryzacji sprzętu komputerowego w miesiącu styczniu każdego roku lub na każde żądanie Gminy Krzywcza w okresie obowiązywania umowy.

   

   

          W związku z powyższym prosimy o złożenie Oświadczenia osobiście w Biurze Projektu lub pocztą na adres Gmina Krzywcza, Krzywcza 36, 37-755 Krzywcza. Oświadczenia dla wnioskodawców i instytucji objętych projektem dostępne są do pobrania na stronie internetowej Gminy Krzywcza www.krzywcza.pl w zakładce Fundusze UE, Projekt 8.3 POIG oraz w Biurze Projektu.

   

          Niezłożenie oświadczenia może skutkować wypowiedzeniem umowy oraz koniecznością zwrotu użyczonego sprzętu komputerowego.

   

  Informacja do uczestników projektu dotycząca składania oświadczeń w celach inwentaryzacji sprzętu komputerowego użyczonego w ramach projektu „Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom gminy Krzywcza zagrożonym wykluczeniem cyfrowym” [TUTAJ]

   

  Oświadczenie w celach inwentaryzacji sprzętu komputerowego użyczonego w ramach projektu „Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom gminy Krzywcza zagrożonym wykluczeniem cyfrowym” [TUTAJ]

   

   
 • Zapytanie ofertowe Nr 1/POIG.8.3/2015

  Ogłoszono zapytanie ofertowe Nr 1/POIG.8.3/2015

  na zorganizowanie szkoleń-treningów w zakresie wykorzystania komputera do bezpiecznego korzystania z zasobów Internetu dla uczestników Projektu pn: "Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Krzywcza zagrożonym wykluczeniem cyfrowym"

  współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8.  Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion

  Zapytanie ofertowe Nr 1/POIG.8.3/2015  [TUTAJ]

   
 • Zapytanie ofertowe NR 4/POIG.8.3/2014

  Ogłoszono zapytanie ofertowe NR 4/POIG.8.3/2014

  Gmina Krzywcza zaprasza do złożenia oferty na: 
    Kompleksowe zorganizowanie szkoleń z podstawowej obsługi komputera i Internetu dla uczestników Projektu pn: "Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Krzywcza zagrożonym wykluczeniem cyfrowym"

  współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8.  Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion

  Zapytanie ofertowe NR 4/POIG.8.3/2014  [TUTAJ]

   
 • zapytanie ofertowe NR 3/POIG.8.3/2014

  Ogłoszono zapytanie ofertowe NR 3/POIG.8.3/2014

  Gmina Krzywcza zaprasza do złożenia oferty na: 
    Ubezpieczenie sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu pn: "Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Krzywcza zagrożonym wykluczeniem cyfrowym"

  współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8.  Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion

  Zapytanie ofertowe NR 3/POIG.8.3/2014  [TUTAJ]

   
 • Lista rankingowa Beneficjentów Ostat. proj. Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gm. Krzywcza zagrożonym wykluczeniem cyfrowym

  Lista rankingowa Beneficjentów Ostatecznych projektu "Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Krzywcza zagrożonym wykluczeniem cyfrowym" 
  współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8.  Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion

   

  SZCZEGÓŁY POD PRZYCISKIEM "zobacz więcej >>"

   
 • Ogłoszenie II zamówienia publicznego na "Dostawę komputerów przenośnych, oprogramowania, urządzeń wielofunkcyjnych oraz doprowadzenie i dostawa usługi dostępu do Internetu ...

  Ogłoszono II zamówienie publiczne na "Dostawę komputerów przenośnych, oprogramowania, urządzeń wielofunkcyjnych oraz doprowadzenie i dostawa usługi dostępu do Internetu w ramach projektu Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Krzywcza zagrożonym wykluczeniem cyfrowym 

  numer ogłoszenia na Portalu Urzędu Zamówień Publicznych: 202371 - 2014;
  data zamieszczenia na Portalu Urzędu Zamówień Publicznych:
  23.09.2014 r.  SZCZEGÓŁY POD PRZYCISKIEM "zobacz więcej >>"

   

   
 • Ogłoszenie zamówienia publicznego na "Dostawę komputerów przenośnych, oprogramowania, urządzeń wielofunkcyjnych oraz doprowadzenie i dostawa usługi dostępu do Internetu ...

   Ogłoszono zamówienie publiczne na "Dostawę komputerów przenośnych, oprogramowania, urządzeń wielofunkcyjnych oraz doprowadzenie i dostawa usługi dostępu do Internetu w ramach projektu Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Krzywcza zagrożonym wykluczeniem cyfrowym 

  numer ogłoszenia na Portalu Urzędu Zamówień Publicznych: 191545 - 2014;
  data zamieszczenia na Portalu Urzędu Zamówień Publicznych: 08.09.2014 r.

  SZCZEGÓŁY POD PRZYCISKIEM "zobacz więcej >>"

   
 • Internet w każdym domu

   
 • Ogłoszenie naboru ofert na pełnienie funkcji asystenta ds. rozliczeń projektu w ramach personelu wsparcia w projekcie

  Ogłoszenie naboru ofert na pełnienie funkcji asystenta ds. rozliczeń projektu w ramach personelu wsparcia w projekcie 


   pn.: "Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Krzywcza zagrożonym wykluczeniem cyfrowym” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion realizowanego przez Gminę Krzywcza

   

  Szczegóły pod linkiem znajdującym się poniżej (klik)

   

  Ogłoszenie naboru ofert na pełnienie funkcji asystenta ds. rozliczeń projektu w ramach personelu wsparcia w projekcie

   
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego na ogłoszenie w prasie lokalnej w ramach promocji projektu

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
   w ramach zapytania ofertowego na ogłoszenie w prasie lokalnej
  w ramach promocji projektu 


   pn.: "Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Krzywcza zagrożonym wykluczeniem cyfrowym” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion realizowanego przez Gminę Krzywcza

   

  Szczegóły pod linkiem znajdującym się poniżej (klik)

   

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego na ogłoszenie w prasie lokalnej w ramach promocji projektu

   
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego na zaprojektowanie, wydruk ulotek i plakatów promocyjnych na potrzeby projektu

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  w ramach zapytania ofertowego na zaprojektowanie, wydruk ulotek i plakatów promocyjnych


  na potrzeby projektu pn.: "Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Krzywcza zagrożonym wykluczeniem cyfrowym” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion realizowanego przez Gminę Krzywcza

   

  Szczegóły pod linkiem znajdującym się poniżej (klik)

   

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego na zaprojektowanie, wydruk ulotek i plakatów promocyjnych na potrzeby projektu

   
 • Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na ogłoszenie w prasie lokalnej w ramach promocji projektu

  Ogłoszono zaproszenie do złożenia oferty cenowej na ogłoszenie w prasie lokalnej w ramach promocji projektu "Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Krzywcza zagrożonym wykluczeniem cyfrowym"

  współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion

   
 • Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zaprojektowanie i wydruk ulotek i plakatów promocyjnych

  Ogłoszono zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zaprojektowanie i wydruk ulotek i plakatów promocyjnychna potrzeby Projektu "Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Krzywcza zagrożonym wykluczeniem cyfrowym"

  współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion

   
 • Informacja o wynikach naboru na stanowisko konsultanta w zakresie opracowania specyfikacji technicznej oraz wsparcia Zamawiającego na etapie przygotowania i przeprowadzenia postępowań przetargowych w ramach projektu

  Informacja o wynikach naboru na stanowisko konsultanta w zakresie opracowania specyfikacji technicznej oraz wsparcia Zamawiającego na etapie przygotowania i przeprowadzenia postępowań przetargowych w ramach projektu pn.: "Zapewnienie Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Krzywcza zagrożonym wykluczeniem cyfrowym” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion realizowanego przez Gminę Krzywcza
   

   

  Szczegóły pod linkiem znajdującym się poniżej (klik)

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na stanowisko konsultanta w zakresie opracowania specyfikacji technicznej oraz wsparcia Zamawiającego na etapie przygotowania i przeprowadzenia postępowań przetargowych w ramach projektu

   

   
 • Informacja o wynikach naboru na stanowisko obsługi prawnej projektu

  Informacja o wynikach naboru na stanowisko obsługi prawnej projektu pn.: "Zapewnienie Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Krzywcza zagrożonym wykluczeniem cyfrowym” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion realizowanego przez Gminę Krzywcza

  Szczegóły pod linkiem znajdującym się poniżej (klik)

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na stanowisko obsługi prawnej projektu

   
 • Ogłoszenie o naborze na konsultanta projektu pn: "Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Krzywcza zagrożonym wykluczeniem cyfrowym"

  Gmina Krzywcza ogłasza nabór na konsultanta projektu pn: "Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Krzywcza zagrożonym wykluczeniem cyfrowym"

  Szczegóły pod linkami znajdującymi się poniżej (klik)
   

  1. Ogłoszenie o naborze na KONSULTANTA PROJEKTU pn: "Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Krzywcza zagrożonym wykluczeniem cyfrowym";
    
  2. CZĘŚĆ II ogłoszenia o naborze - OFERTA na konsultanta projektu pn: "Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Krzywcza zagrożonym wykluczeniem cyfrowym";

  3. CZĘŚĆ III ogłoszenia o naborze - PROJEKT UMOWY na konsultanta projektu pn: "Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Krzywcza zagrożonym wykluczeniem cyfrowym";

   

   
 • Ogłoszenie o naborze na obsługę prawną do projektu pn: "Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Krzywcza zagrożonym wykluczeniem cyfrowym"

  Gmina Krzywcza ogłasza nabór na obsługę prawną do projektu pn: "Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Krzywcza zagrożonym wykluczeniem cyfrowym"

  Szczegóły pod linkami znajdującymi się poniżej (klik)
   

  1. Ogłoszenie o naborze na obsługę prawną do projektu pn: "Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Krzywcza zagrożonym wykluczeniem cyfrowym";
    
  2. Załącznik Nr 1 do ogłoszenia o naborze - Oferta na obsługę prawną do projektu pn: "Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Krzywcza zagrożonym wykluczeniem cyfrowym";

  3. Załącznik Nr 2 do ogłoszenia o naborze - Oświadczenie Zleceniobiorcy na obsługę prawną do projektu pn: "Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Krzywcza zagrożonym wykluczeniem cyfrowym";
   
 • Ogłoszono informacje o wynikach naboru na stanowiska asystenta ds. administracyjnych, asystenta ds. rozliczeń i informatyka projektu

  Ogłoszono informacje o wynikach naboru na stanowiska asystenta ds. administracyjnych, asystenta ds. rozliczeń i informatyka projektu pn.:  "Zapewnienie Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Krzywcza zagrożonym wykluczeniem cyfrowym” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion realizowanego przez Gminę Krzywcza