Adres urzędu

Urząd Gminy Krzywcza

37-755 Krzywcza 36

 

Telefony:

16 671 14 86

16 671 14 84

16 672 74 30

16 671 13 95

 

Fax: 16 733 22 02

E-mail: sekretariat@krzywcza.pl


A A A

Informacja o opłatach za odbiór odpadów komunalnych

Szanowni Państwo!

Informujemy, że z przyczyn od nas niezależnych, z dniem 01.02.2018 r. ulega znacznej podwyżce opłata za odbiór odpadów komunalnych w naszej gminie. Dotychczas byliśmy w lepszej sytuacji niż sąsiednie gminy (mieliśmy najniższe opłaty za odbiór odpadów w regionie) ze względu na długoterminowe umowy zawarte na wyjątkowo korzystnych warunkach wg obowiązujących wówczas przepisów, z Przemyską Gospodarką Komunalną. Niestety, w obecnym przetargu nie mogła wziąć udziału, obsługująca nas dotychczas firma, ze względu na decyzję Rady Miasta Przemyśla.
Tak znaczny wzrost opłat jest przede wszystkim konsekwencją podwyżek składników wpływających na koszt odbioru, odzysku i recyklingu odpadów (od 25%, w niektórych przypadkach nawet do 500%), w tym wchodzącego w życie od stycznia 2018 r. rozporządzenia Rady Ministrów z 6 marca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (za składowanie odpadów po procesie mechaniczno - biologicznego przetwarzania, z obecnych 24,15 zł za tonę do 140 zł, w kolejnych latach stawka ta ma dalej wzrastać do 170 zł w 2019 roku i 270 złotych w 2020 roku). Władze Gminy Krzywcza próbowały zminimalizować koszty gospodarki odpadami, unieważniając I przetarg na odbiór odpadów, lecz przy zbyt małej konkurencji na rynku odbioru odpadów, kwota, która została zaproponowana w II przetargu jest niewiele niższa niż w I przetargu i wynosi 563 513 zł, przy obowiązującej dotychczas 191 808 zł (wzrost  o 194%). Obecnie odbiór odpadów obsługiwać będzie konsorcjum firm EKOLINE Orły i EMPOL Młyny.
Całkowite koszty gospodarki odpadami w gminie są znacznie wyższe, dodatkowo o utrzymanie administracji, organizowanie punktów selektywnego odbioru odpadów komunalnych, koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania oraz inne. Z założenia ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, system gospodarki odpadami w gminie powinien być samowystarczalny finansowo. Ogranicza to prawne możliwości partycypowania gminy w kosztach gospodarki odpadami. Wyliczone przez nas stawki wysokością nie odbiegają od obowiązujących w sąsiednich gminach.
Rada Gminy Krzywcza, podejmując w dniu 05 stycznia 2018 r. uchwałę w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty, działając w ramach obowiązującej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zadecydowała o minimalizacji wyliczanej stawki miesięcznej, przez przejęcie przez gminę wszelkich możliwych, dopuszczonych Ustawą obciążeń, związanych z gospodarką odpadami.Nowe stawki obowiązujące od 01 lutego 2018 r. wynoszą:

Gospodarstwa domowe: 

  • 10,50 zł od osoby/miesiąc za odpady segregowane,
  • 21,00 zł od osoby/miesiąc za odpady niesegregowane.

  
Obiekty niezamieszkałe:

  • 29,70 zł pojemnik 120 l za odpady segregowane,
  • 59,40 zł pojemnik 240 l za odpady segregowane,
  • 216,00 zł pojemnik 1100 l za odpady segregowane,

  

  • 40,50 zł pojemnik 120 l za odpady niesegregowane,
  • 81,00 zł pojemnik 240 l za odpady niesegregowane,
  • 257,00 zł pojemnik 1100 l za odpady niesegregowane.

Wójt Gminy

Wacław Pawłowski

Autor:Mietek