Adres urzędu

Urząd Gminy Krzywcza

37-755 Krzywcza 36

 

Telefony:

16 671 14 86

16 671 14 84

16 672 74 30

16 671 13 95

 

Fax: 16 733 22 02

E-mail: sekretariat@krzywcza.pl


A A A

Aktualności

 • 2017-02-02 13:34

  Zapraszamy do udziału w projekcie "Kompetencje językowe dla Podkarpacia"

  W ramach projektu "Kompetencje językowe dla Podkarpacia" organizowane sa bezpłatne certyfikowane kursy języka angielskiego dla mieszkańców województwa podkarpackiego.

  Szczegóły w załączonym piśmie.

   
 • 2017-02-02 09:54

  Ogłoszenie o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

  OGŁOSZENIE

  ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ

   

       Wójt Gminy Krzywcza informuje o możliwości ubiegania się przez producentów rolnych o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2017 r.

   

  Wnioski należy składać:

  • w terminie od 1 lutego 2017 r. do 28 lutego 2017 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 stycznia 2017 r.,
  • w terminie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2017 r. do 31 lipca 2017 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2017 r.

  Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2017 r. wynosi 86,00 zł * ilość ha użytków rolnych.

  Wypłata zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w terminach:

  3-28 kwietnia 2017 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

  2-31 października 2017 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

  przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

   
 • 2017-02-02 08:52

  Ogłoszenie o opłatach za odbiór śmieci

   
 • 2017-02-01 12:59

  Krzywiecka młodzież laureatem w etapie parkowym XVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Przyrodniczego "Poznajemy Parki krajobrazowe Polski"

   

  13 stycznia 2017 roku w Birczy Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu przeprowadził III - parkowy etap XVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Przyrodniczego pt. „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. Gminę Krzywcza w konkursie tym reprezentowała czteroosobowa drużyna z Publicznego Gimnazjum w Krzywczy w składzie: Gabriela Grzegorzak, Weronika Burchała, Dominika Sikora, Sabina Leszczak. Uczniów do konkursu przygotowywała p. Joanna Kapuśniak, a koordynatorem konkursu z ramienia Urzędu Gminy jest Agata Wiśniowska.

  Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego na etapie wojewódzkim reprezentować będzie krzywiecka młodzież, która uzyskała najwyższy wynik wśród szkół reprezentujących powyższy Park. Kolejny etap konkursu odbędzie się 24 marca 2017 roku w auli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

   
 • 2017-02-01 10:29

  W gronie laureatów etapu powiatowego Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci, młodzieży i dorosłych "Zapobiegajmy pożarom" są reprezentanci Gminy Krzywcza!

   

  Podobnie jak i w latach ubiegłych, także i w tym roku, Gmina Krzywcza pośredniczyła w organizacji eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci, młodzieży i dorosłych „Zapobiegajmy pożarom”. Z terenu Gminy Krzywcza prace konkursowe przygotowali uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Babicach, Publicznej Szkoły Podstawowej w Reczpolu, Zespołu Szkół w Krzywczy oraz uczestnicy zajęć ze Świetlicy Wiejskiej w Krzywczy.

  W gronie laureatów na szczeblu powiatowym znaleźli się reprezentanci naszej Gminy. Są to:

  a) w I grupie wiekowej – przedszkola

  I miejsce Szymon Sobol z Babic

  III miejsce Milena Horbacz z Reczpola

  Wyróżnienie: Paulina Mazur z Krzywczy

  b) w II grupie wiekowej – szkoła podstawowa klasy I – III

  I miejsce Patryk Makara z Reczpola

  III miejsce Gabriela Leszczuch z Reczpola

  Wyróżnienie: Kacper Mazur z Krzywczy oraz Filip Tomaszewski ze Skopowa

  c) w III grupie wiekowej – szkoła podstawowa klasy IV – VI:

  Wyróżnienie: Martyna Binko z Woli Krzywieckiej.

  Komisja oceniająca prace z pierwszych trzech miejsc w każdej kategorii przekazała na szczebel wojewódzki konkursu do Zarzecza.

  Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy, a wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za udział!

   

   
 • 2017-02-01 08:44

  Podsumowanie "Pożytecznych ferii" w świetlicach na terenie Gminy Krzywcza

   

  Podczas tegorocznych ferii zimowych w każdej Świetlicy Wiejskiej na terenie Gminy Krzywcza (w Bachowie, w Babicach, w Skopowie, w Ruszelczycach, w Krzywczy, w Reczpolu, w Kupnej, w Woli Krzywieckiej oraz w Średniej) zostały zorganizowane zajęcia dla dzieci pn. „Pożyteczne ferie” w terminie od 17 do 21 stycznia 2017 roku.

  Uczestnicy tych spotkań uczestniczyli w grach i zabawach zespołowych, zajęciach ruchowych, wykonywali piękne prace rękodzielnicze. Nie zabrakło też konkursów oraz rywalizacji sportowych, a także wspólnych poczęstunków.

  W drugim tygodniu ferii na podsumowanie zajęć został zorganizowany jednodniowy wyjazd do Przemyśla. W ramach tej wycieczki dzieci i młodzież obejrzały bajkę lub film w kinie Helios, odwiedziły Restaurację Mc'Donalds, a w Zespole Parków Krajobrazowych w Przemyślu została dla nich zorganizowana pogadanka edukacyjna.

  Wszystkie zajęcia spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony najmłodszych mieszkańców Gminy Krzywcza. Cieszy fakt, iż w pomoc przy organizacji tych zajęć aktywnie włączyło się też wielu rodziców.

   
 • 2017-01-31 12:52

  Przypomnienie Marszałka Województwa Podkarpackiego o obowiązku sprawozdawczym za 2016 rok

   
 • 2017-01-24 10:01

  Informacja o dopłatach ze środków budżetu państwa do składek umów ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2017 r.

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje
  o dopłatach ze środków budżetu państwa
  do składek umów ubezpieczenia upraw rolnych
  i zwierząt gospodarskich w 2017 r.

   

       Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2016 r. poz. 792, z późn. zm.) stosowane są z budżetu państwa dopłaty do składek producentów rolnych z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia od wystąpienia następujących zdarzeń losowych:

  • dla produkcji roślinnej (tj. upraw – zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin strączkowych) od: huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny, suszy, ujemnych skutków przezimowania lub przymrozków wiosennych,
  • dla produkcji zwierzęcej (tj. bydła, koni, owiec, kóz, drobiu lub świń) od: huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny, uboju z konieczności.

       Zgodnie z ww. ustawą dopłaty z budżetu państwa do składek ubezpieczenia będą przysługiwały producentom rolnym w wysokości do 65% składki w przypadku zawarcia przez producenta rolnego umowy ubezpieczenia zawierającej pakiet rodzajów ryzyka i określenia przez zakład ubezpieczeń stawki taryfowej nie przekraczających 9% sumy ubezpieczenia. W przypadku upraw prowadzonych na użytkach rolnych klasy V i VI powyższa stawka taryfowa będzie mogła zostać określona w wyższej wysokości, tj. odpowiednio 12% i 15% sumy ubezpieczenia tych upraw.

       Natomiast w przypadku ustalenia w umowie ubezpieczenia zawierającej pakiet rodzajów ryzyka stawki taryfowej przekraczającej odpowiednio 9%, 12% i 15% sumy ubezpieczenia, dopłaty do składek producentów rolnych będą przysługiwały do powyższych wysokości stawek ubezpieczenia, natomiast pozostałą część składki w całości zapłaci producent rolny. W przypadku umowy ubezpieczenia od jednego rodzaju ryzyka lub łącznie od kilku wybranych rodzajów ryzyka, bądź w przypadku przekroczenia powyższych stawek taryfowych (9%, 12% i 15%), dopłaty nie będą przysługiwały.

       W roku 2017 obowiązuje przepis przejściowy, umożliwiający ubezpieczenie przez producenta rolnego upraw rolnych od jednego lub łącznie od kilku wybranych rodzajów ryzyka z zachowaniem możliwości skorzystania z dofinansowania z budżetu państwa do składek ubezpieczenia. Zgodnie z tym przepisem w przypadku przekroczenia przy sumie 10 ryzyk stawki taryfowej ponad odpowiednio 9%, 12% lub 15% dopłaty do tych stawek będą pomniejszane proporcjonalnie do procentu ich podwyższenia.

       W przypadku ubezpieczenia zwierząt gospodarskich dopłaty będą przysługiwały producentom rolnym w wysokości do 65% składki, w przypadku określenia przez zakłady ubezpieczeń stawek taryfowych ubezpieczenia od łącznego ubezpieczenia zwierząt nie przekraczających 0,5% sumy ubezpieczenia. Poziom dopłat z budżetu państwa do składek ubezpieczeń należnych od producentów rolnych z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia upraw rolnych lub zwierząt gospodarskich na 2017 r. został określony przez Radę Ministrów w rozporządzeniu z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2017 r. (Dz. U. poz. 1937), w wysokości: 65% składki do 1 ha upraw rolnych i 65% składki do 1 szt. zwierzęcia gospodarskiego.

       Z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich wynika obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych przez rolnika, który uzyskał płatności bezpośrednie do gruntów rolnych, tj. upraw zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin strączkowych, od zasiewu lub wysadzenia do ich zbioru, od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez powódź, grad, suszę, ujemne skutki przezimowania oraz przymrozki wiosenne. Rolnik, który nie spełni obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, tj. ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw, obowiązany jest do wniesienia opłaty za niespełnienie tego obowiązku. Wysokość opłaty obowiązującej w każdym roku kalendarzowym, stanowi równowartość w złotych 2 euro od 1 ha, ustaloną przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski według tabeli kursów nr 1 w roku kontroli. Opłata za niespełnienie tego obowiązku jest wnoszona na rzecz gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę rolnika. Powyższe sankcje nie mogą jednak być stosowane wobec rolników w przypadku gdy rolnik nie zawrze umowy ubezpieczenia obowiązkowego z powodu pisemnej odmowy przez co najmniej dwa zakłady ubezpieczeń, które zawarły z ministrem właściwym do spraw rolnictwa umowy w sprawie dopłat.

       Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zawarł z pięcioma zakładami ubezpieczeń umowy w sprawie stosowania w 2017 r. dopłat ze środków budżetu państwa do składek ubezpieczenia upraw rolnych lub zwierząt gospodarskich, tj. z:

  • Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie,
  • Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” z siedzibą w Warszawie,
  • Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Poznaniu,
  • Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie,
  • InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie.

  Podstawy prawne:

  • Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2016 r. poz. 792, z późn. zm.),
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2017 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1937),
  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2017 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1936).
   
 • 2017-01-20 15:16

  RANKING GMIN 2017

  RANKING GMIN 2017

   

       Ministerstwo Finansów co roku publikuje wskaźniki dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin (tak zwany wskaźnik „G”. Stanowi to podstawę do obliczenia tzw. Janosikowego. Podstawą wyliczeń resortu finansów na 2017 rok były dane gmin za 2015 rok. Wskaźnik gminny Gg, który odzwierciedla dochód podatkowy na jednego mieszkańca dla wszystkich gmin w kraju oszacowano na 1596,67 zł. Na 2478 gmin dochody powyżej średniej uzyskało 449 gmin, w niektórych wypadkach znacznie przekraczając wskaźnik Gg. Rekordzistą pod tym względem jest gmina wiejska Kleszczów (łódzkie), która osiągnęła najwyższe wpływy z podatków. Na jednego mieszkańca przypada tam 34 825,79 zł. To blisko 22-krotnie więcej niż średnia krajowa i niemal 82-krotnie więcej niż najniższy odnotowany wynik, który należy do gminy wiejskiej Radgoszcz (małopolskie). Na drugim miejscu wśród najzamożniejszych gmin uplasowała się Rząśnia (woj. łódzkie), będąca gminą wiejską. Wpływy z podatków dały jednostce 8 090,04 zł per capita. W pierwszej trójce znalazła się ponadto gmina wiejska Mielnik (woj. podlaskie) z dochodem w wysokości 6 168,21 zł na jednego mieszkańca. Kolejne miejsca na liście najbogatszych zajęły: Polkowice - gmina miejsko-wiejska w województwie dolnośląskim (6 108,4 zł), Jerzmanowa - gmina wiejska w województwie dolnośląskim (5 975,16 zł) i Rewal - gmina wiejska w województwie zachodniopomorskim (5 544,85 zł). Pierwszą dziesiątkę zamyka gmina wiejska Nadarzyn (woj. mazowieckie) z kwotą wpływów podatkowych w przeliczeniu na mieszkańca wynoszącą 4 923,92 zł. Najbiedniejszą gminą pod względem dochodów per capita okazała się Radgoszcz, gdzie podatki przyniosły 424,77 zł na głowę mieszkańca. Wśród gmin o najniższych dochodach znalazły się trzy inne gminy wiejskie: Lipnica Wielka w woj. małopolskim (433,53 zł), Rusinów w woj. mazowieckim (440,57 zł) oraz Ropa w woj. małopolskim (456,45 zł). W sumie w 11 gminach dochody nie przekroczyły 500 zł na osobę (trzy lata wcześniej było ich 64). Dla naszej gminy wskaźnik „G” wynosi 664,75 zł i jest to najniższy wskaźnik wśród gmin powiatu przemyskiego. Dochód z podatków na jednego mieszkańca w powiecie przemyskim kształtuje się następująco:

   

  Lp.

  Miejsce w rankingu krajowym

  Gmina

  Dochód z podatku na jednego mieszkańca zł

  1.

  728

  Gmina Medyka

  1397,08

  2.

  899

  Miasto Przemyśl

  1301,69

  3.

  1105

  Gmina Przemyśl

  1206,77

  4.

  1178.

  Gmina Żurawica

  1169,10

  5.

  1479.

  Gmina Krasiczyn

  1054,06

  6.

  1977

  Gmina Orły

  869,45

  7.

  1982

  Gmina Bircza

  866,85

  8.

  2068

  Gmina Stubno

  836,09

  9.

  2149

  Gmina Fredropol

  800,49

  10.

  2308

  Gmina Dubiecko

  700,04

  11.

  2358

  Gmina Krzywcza

  664,75

   

  Na podstawie Serwisu Samorządowego PAP opracował. K.Trojan

   
 • 2017-01-17 12:14

  Nowe proaktywne usługi Ministerstwa Rozwoju dla przedsiębiorców. Załóż firmę przez telefon!

  W załączniku informacja dotycząca zakładania firmy przez telefon.

   
Strony: « Poprzednia 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 29 Następna »