Adres urzędu

Urząd Gminy Krzywcza

37-755 Krzywcza 36

 

Telefony:

16 671 14 86

16 671 14 84

16 672 74 30

16 671 13 95

 

Fax: 16 733 22 02

E-mail: sekretariat@krzywcza.pl


A A A

Aktualności

 • 2014-07-08 14:26

  Zaproszenie na spotkanie informacyjne nt. Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich - Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne

   

  Zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w siedzibie biura LGD "Pogórze Przemysko - Dynowskie" w Winne Podbukowina 37 w dniu 18 lipca br o godz. 16:00.
   

  Na spotkaniu będzie omawiany - Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Akademia Aktywnych Obywateli – Podkarpackie Inicjatywy Lokalne realizowany przez Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu,  Fundację Generator Inspiracji, Fundację Fundusz Lokalny SMK, Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”.

   

  W ramach programu wspierane będą projekty, które realizują zadania pożytku publicznego. Jest on prowadzony z myślą o młodych organizacjach pozarządowych, grupach nieformalnych oraz grupach samopomocowych, które podejmują wspólny wysiłek, aby ich społeczność się rozwijała, aktywizowała i wzmacniała.

  Celem głównym Konkursu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. Realizacja Konkursu ma umożliwić obywatelom angażowanie się w różnorodne działania na rzecz innych, swoich wspólnot oraz w tworzenie, realizację i monitoring polityk publicznych.


  Projekty można realizować w okresie od 1 września do 15 grudnia 2014 r. Okres realizacji projektu może być krótszy niż podane daty graniczne. Projekt nie może trwać jednak krócej niż 30 dni, a dłużej niż 90 dni.

   

  Kwota mikrodotacji wynosi od 2 000,00zł do 5 000,00zł

   

  Dotacja może być wykorzystana tylko w celu realizacji projektu skierowanego do mieszkańców województwa podkarpackiego lub organizacji pozarządowej zarejestrowanej na terenie województwa podkarpackiego.

   

  Więcej informacji o programie w załączonym regulaminie.

   

  Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o kontakt telefoniczny z biurem LGD pod nr tel. 795 577 344 lub 668 915 816 do dnia 16 lipca br.

   

   
 • 2014-07-04 23:29

  Projekt 2.2 RPO WOJ. PODK. - Ogłoszenie o zakończeniu realizacji projektu pn.: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Krzywcza"

  Ogłoszono informacje o zakończeniu realizacji projektu pn.: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Krzywcza" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 2 Infrastruktura techniczna, Działanie 2.2. Infrastruktura energetyczna.

   
 • 2014-06-11 14:09

  Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Krzywczy

  WÓJT GMINY KRZYWCZA
  ogłasza konkurs na stanowisko 
  Dyrektora Zespołu Szkół w Krzywczy

  SZCZEGÓŁY POD PRZYCISKIEM "Zobacz więcej"

   
 • 2014-05-16 13:49

  Harmonogram Zebrań Wiejskich na terenie Gminy Krzywcza (maj / czerwiec 2014 rok)

  Harmonogram Zebrań Wiejskich
  na terenie Gminy Krzywcza
  (maj / czerwiec 2014 rok)

   

   

  L.p.

  Miejscowość

  Data

  Godz.

  Miejsce

  1.

  Ruszelczyce

  19.05.2014r. poniedziałek

  17:35

  Świetlica Wiejska w Ruszelczycach

  2.

  Średnia

  20.05.2014r. wtorek

  18:30

  Świetlica Wiejska w Średniej

  3.

  Skopów

  27.05.2014r. wtorek

  18:00

  Świetlica Wiejska w Skopowie

  4.

  Wola Krzywiecka

  28.05.2014r. środa

  18:00

  Świetlica Wiejska w Woli Krzywieckiej

  5.

  Kupna

  29.05.2014r. czwartek

  16:00

  Świetlica Wiejska w Kupnej

  6.

  Chyrzyna

  29.05.2014r. czwartek

  18:00

  budynek po byłym sklepie w Chyrzynie

  7.

  Babice

  30.05.2014r. piątek

  17:00

  Świetlica Wiejska w Babicach

  8.

  Reczpol

  02.06.2014r. poniedziałek

  17:30

  Świetlica Wiejska w Reczpolu

  9.

  Bachów

  03.06.2014r. wtorek

  17:30

  Świetlica Wiejska w Bachowie

  10.

  Krzywcza

  05.06.2014r. czwartek

  18:30

  Świetlica Wiejska
  w Krzywczy

   

  Wójt Gminy

  (-) Witold Szpytman

   
 • 2014-05-08 09:14

  Oferta sprzedaży drewna


  Urząd Gminy Krzywcza posiada do sprzedania drewno tartaczne gatunku buk, brzoza, grab, jodła, sosna oraz drewno opałowe gatunku buk, grab.

   

   

   

  Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Krzywcza pok. nr 5 lub pod nr tel. (16) 671-14-86 wewn. 31. Prowadzący sprawę Inspektor Piotr Sobol.

    

   

   
 • 2014-02-21 11:46

  ZAWÓD KIEROWCA - SZANSA DLA FIRMY

   
 • 2014-02-18 11:08

  Rekrutacja do projektu PARP S.A. - "Pierwszy biznes" - działanie 6.2. POKL

   
 • 2014-01-07 14:20

  Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Krzywcza


  Opublikowano harmonogramy odbioru odpadów komunalnych, surowców wtórnych, odpadów zielonych, zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego oraz gabarytów ze wszystkich miejscowości na terenie gminy Krzywcza w 2014 rok

  (obowiązuje od 1 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2014 r.)

   

  Szczegóły kliknij poniżej "zobacz więcej >>"


   
 • 2013-12-13 12:52

  Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Przemyślu

  KOMUNIKAT
  Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Przemyślu

  DO WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

   

          W związku z rozpoczętym okresem grzewczym i występowaniem niskich temperatur oraz mając na uwadze częste przypadki zatruć tlenkiem węgla przypomina się właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych, a szczególnie budynków jednorodzinnych i zagrodowych o obowiązku poddawania obiektów budowlanych kontrolom okresowym stanu technicznego zgodnie z wymogami art. 62 ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. Nr 243 z 2010 r., poz. 1623 z późniejszymi zmianami), a w szczególności o konieczności sprawdzania stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) i instalacji gazowych.

  Przypomina się również o obowiązku bezzwłocznego usuwania wszystkich nieprawidłowości, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska np. pożar, wybuch, zatrucie gazem albo porażenie prądem elektrycznym.

  Jednocześnie przypomina się, że kontrole stanu technicznego przewodów kominowych powinny przeprowadzać, w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych, osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim bądź osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, natomiast w odniesieniu do kominów przemysłowych, kominów wolno stojących oraz kominów i przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych wyłącznie osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. Kontrole stanu technicznego instalacji gazowych mogą przeprowadzać osoby posiadające właściwe uprawnienia budowlane lub kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci gazowych.

  Kto nie zapewnia wykonania okresowych kontroli stanu technicznego podlega karze grzywny (art. 93 pkt 8 ustawy Prawo budowlane), a kto niewłaściwie utrzymuje i użytkuje obiekt budowlany lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (art. 91a ustawy Prawo budowlane). Kontrolę wykonywania powyższych obowiązków prowadzą organy nadzoru budowlanego.

   
 • 2013-07-22 12:03

  Dane statystyczne o gminie Krzywcza

  Dane statystyczne na temat liczby mieszkańców, liczby urodzeń i zgonów oraz inne dane liczbowe na temat Gminy Krzywcza publikujemy w zakładce "Dane statystyczne".