Adres urzędu

Urząd Gminy Krzywcza

37-755 Krzywcza 36

 

Telefony:

16 671 14 86

16 671 14 84

16 672 74 30

16 671 13 95

 

Fax: 16 733 22 02

E-mail: sekretariat@krzywcza.pl


A A A

Aktualności

 • 2015-01-12 14:47

  Relacja z warsztatów rękodzielniczych w Babicach!

  9 stycznia br. w Świetlicy w Babicach przeprowadzono warsztaty rękodzielnicze dot. wykonywania ozdób z rajstop. Powstały przepiękne kwiaty, ale nie tylko, bo także np. motyle. Instruktorem na warsztatach była p. Elżbieta Urban z Kramarzówki. W zajęciach udział wzięło 21 pań z terenu całej Gminy Krzywcza.

   
 • 2014-12-31 12:39

  HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH, SUROWCÓW WTÓRNYCH, ODPADÓW ZIELONYCH, ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I ELEKTRYCZNEGO ORAZ GABARYTÓW Z GMINY KRZYWCZA NA ROK 2015

  W załączeniu umieszczamy Harmonogram odbioru odpadów komunalnych, surowców wtórnych, odpadów zielonych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicnzego oraz gabarytów z Gminy Krzywcza na 2015 rok.

   
 • 2014-12-31 11:01

  OTRZYMALIŚMY DOFINANSOWANIE DO PROJEKTU"ZWYKLI NIEZWYKLI - KU CHWALE KRZYWIECKIM BOHATEROM WOJENNYM" - CYKL ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH ZWIĄZANYCH Z LOSAMI ZIEMI KRZYWIECKIEJ Z OKRESU II WOJNY ŚWIATOWEJ!!!

  Niezwykle miło nam poinformować, iż Gmina Krzywcza otrzymała dofinansowanie w wysokości 5 000 zł w ramach programu grantowego "Bank Ambitnej Młodzieży" z Fundacji BZ WBK na realizację projektu edukacyjnego "Zwykli niezwykli - ku chwale krzywieckim bohaterom wojennym" - cykl zajęć edukacyjnych związanych z losami Ziemi Krzywieckiej z okresu II wojny światowej. Nasz projekt znalazł się w gronie 81 najlepszych - zdaniem Fundacji - projektów, które otrzymały dofinansowanie. Ogólnie w skali całego kraju do konkursu zgłoszono aż 452 wnioski.

  Celem głównym projektu jest aktywizacja młodych, ambitnych ludzi w wieku od 13 do 18 lat z terenu Gminy Krzywcza do pogłębiania swojej wiedzy na temat II wojny światowej i jej przebiegu na terenie Gminy Krzywcza, do poznania bohaterów wojennych - tych znanych jak gen. Bronisław Prugar - Ketling oraz tych "zwykłych bohaterów", żołnierzy czy też mieszkańców, na których wojna odcisnęła swoje piętno oraz popularyzacja tej wiedzy wśród innych ludzi. W ramach projektu przewidziano m.in.:

  - odwiedzanie przez młodzież starszych ludzi z różnych wsi z Gminy Krzywcza celem zebrania ich wspomnień z okresu II wojny światowej, a następnie umieszczenie relacji z tychże spotkań na założonym blogu,

  - poznanie przez młodzież ważnych miejsc związanych II wojną światową, w tym z Bitwą Krzywiecką znajdujących się na terenie Gminy Krzywcza, w tym także rajd pieszy do krzyża na Górze Krzywieckiej,

  - konkurs literacki p.h. "Losy wojenne mojej rodziny",

  - warsztaty historyczne p.h. "Droga wiedzie na szczyt - Bitwa Krzywiecka i jej bohaterowie",

  - edukacyjny wyjazd dla najaktywniejszej 10 - osobowej grupy uczestników projektu p.h. "Śladami gen. Bronisława Prugara - Ketlinga".

  Projekt realizowany będzie przez Świetlice Wiejskie z terenu Gminy Krzywcza, a koordynatorem projektu jest p. Agata Wisniowska.

   
 • 2014-12-10 11:45

  Podziękowanie

  Szanowni Mieszkańcy Gminy Krzywcza!

   

  Wójt Wacław Pawłowski

            Serdecznie Państwu dziękuję za oddanie na mnie głosów w wyborach samorządowych, jak również za pomoc i wsparcie podczas tej trudnej kampanii wyborczej. Udzieliliście mi Państwo olbrzymiego kredytu zaufania powierzając funkcję wójta Gminy Krzywcza na najbliższe 4 lata. Rozpoczynając tą kadencję myślę o czekających na mnie obowiązkach z optymizmem, ale też ze świadomością, iż tylko dzięki ciężkiej pracy, zaangażowaniu oraz kreatywności będę mógł maksymalnie wykorzystać ten czas. Już dziś chcę zapewnić, że dołożę wszelkich starań, abym swoje obowiązki wykonywał sumiennie i należycie. Obiecuję pracować najlepiej jak potrafię, by spełnić Państwa oczekiwania.


          Składam gorące podziękowania za tak liczny udział w wyborach samorządowych. Dziękuję również tym z Państwa, którzy oddali głos na moich kontrkandydatów, a którzy poprzez swój udział w demokratycznych wyborach dali dowód obywatelskiej postawy. 


          Ponieważ samorząd tworzymy my wszyscy – wójt, radni oraz mieszkańcy życzę sobie i Państwu umiejętności osiągania kompromisu, zrozumienia, wielu sukcesów i wiary w to, że praca na rzecz rozwoju gminy warta jest naszego czasu, poświęcenia i zaangażowania. Oczekuję, że będą Państwo obecni we wszelkich działaniach mających na celu rozwój „Naszej Małej Ojczyzny”. Liczę na owocną współpracę z podmiotami gospodarczymi, sołectwami, organizacjami pozarządowymi, a przede wszystkim z radnymi którym serdecznie gratuluję wyboru i już dziś zapraszam do wspólnego działania na rzecz rozwoju Gminy Krzywcza. Jestem przekonany, że przez najbliższe lata będziemy sumiennie pracować i w toku konstruktywnej dyskusji podejmować jak najlepsze decyzje.

   

  Z wyrazami szacunku  
   

  Wacław Pawłowski

   
 • 2014-12-01 12:44

  Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Przemyślu do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym

  KOMUNIKAT
  Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
  w Przemyślu

  do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym

   

          Przypominam, że w sytuacji wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, właściciele i zarządcy obiektów budowlanych są zobowiązani do zapewnienia bezpiecznego użytkowania swoich obiektów zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.).

  W szczególności do obowiązków właścicieli i zarządców należy dbałość o należyty stan techniczny budynku, w tym niedopuszczanie do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i zapewnienie w razie konieczności odśnieżania dachu. Obowiązek ten obejmuje także usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się bezpośrednio przy budynku. Jednocześnie należy przy tym pamiętać, że niewłaściwe wykonywanie prac związanych z usuwaniem śniegu z dachu może stwarzać ogromne zagrożenie, zarówno dla samego budynku, jak i dla osób wykonujących te prace. Dlatego muszą być one prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP.

  Informuje także, że niewłaściwe utrzymanie i użytkowanie obiektu budowlanego oraz nie zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego zagrożone jest grzywną nie mniejszą niż 100 stawek dziennych, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (zgodnie z art. 91a ustawy – Prawo budowlane).

          W związku z powyższym, w celu uniknięcia zagrożeń, zwracam się do wszystkich zobowiązanych o bezzwłoczne spełnianie obowiązków wynikających z ww. Przepisów.

   

  Kazimierz Bartczak

  Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
  w Przemyślu

   
 • 2014-12-01 12:36

  Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Przemyślu do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych

  KOMUNIKAT
  Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
  w Przemyślu

  DO WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

   

          W związku z rozpoczętym okresem grzewczym i występowaniem niskich temperatur oraz mając na uwadze częste przypadki zatruć tlenkiem węgla przypomina się właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych, a szczególnie budynków jednorodzinnych i zagrodowych o obowiązku poddawania obiektów budowlanych kontrolom okresowym stanu technicznego zgodnie z wymogami art. 62 ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. Nr 243 z 2010 r., poz. 1623 z późniejszymi zmianami), a w szczególności o konieczności sprawdzania stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) i instalacji gazowych.

  Przypomina się również o obowiązku bezzwłocznego usuwania wszystkich nieprawidłowości, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska np. pożar, wybuch, zatrucie gazem albo porażenie prądem elektrycznym.

  Jednocześnie przypomina się, że kontrole stanu technicznego przewodów kominowych powinny przeprowadzać, w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych, osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim bądź osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, natomiast w odniesieniu do kominów przemysłowych, kominów wolno stojących oraz kominów i przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych – wyłącznie osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. Kontrole stanu technicznego instalacji gazowych mogą przeprowadzać osoby posiadające właściwe uprawnienia budowlane lub kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci gazowych.

  Kto nie zapewnia wykonania okresowych kontroli stanu technicznego podlega karze grzywny (art. 93 pkt 8 ustawy Prawo budowlane), a kto niewłaściwie utrzymuje i użytkuje obiekt budowlany lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (art. 91a ustawy Prawo budowlane). Kontrolę wykonywania powyższych obowiązków prowadzą organy nadzoru budowlanego.

   

  Kazimierz Bartczak

  Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
  w Przemyślu

   
 • 2014-11-27 15:47

  Zapytanie ofertowe NR 4/POIG.8.3/2014

  Ogłoszono zapytanie ofertowe NR 4/POIG.8.3/2014

  Gmina Krzywcza zaprasza do złożenia oferty na: 
    Kompleksowe zorganizowanie szkoleń z podstawowej obsługi komputera i Internetu dla uczestników Projektu pn: "Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Krzywcza zagrożonym wykluczeniem cyfrowym"

  współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8.  Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion

  Zapytanie ofertowe NR 4/POIG.8.3/2014  [TUTAJ]

   
 • 2014-11-13 13:22

  Komputery dla szkół, świetlic i bibliotek z terenu Gminy Krzywcza!

  W dniu 28 października 2014r. Gmina Krzywcza przekazała pierwszym szkołom, świetlicom i bibliotece, sprzęt komputerowy zakupiony w ramach projektu Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Krzywcza zagrożonym wykluczeniem cyfrowym”.

  Z rąk Ewy Bembenek – Zastępcy Wójta Gminy – kierownika projektu i Mieczysława Klimko – informatyka projektu urządzenia odebrali:

  • dla Szkoły Podstawowej im. J. Słowackiego w Babicach – Dyrektor Pani Urszula Broszko,

  • dla Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Bachowie – p.o. Dyrektora Pan Józef Sarnicki,

  • dla Świetlicy Wiejskiej i Biblioteki Publicznej w Babicach – Pani Marzena Seńczyszyn

  • dla Świetlicy Wiejskiej w Bachowie – Pani Wanda Pawłowska.

  Każda z  placówek oświatowych otrzymała po 10 komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem oraz po jednym urządzeniu wielofunkcyjnym, natomiast świetlice i biblioteka – 5 komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem oraz po jednym urządzeniu wielofunkcyjnym.


   


   

  Realizacja projektu możliwa jest dzięki uzyskaniu dofinansowania z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa, w ramach 8 Osi Priorytetowej Społeczeństwo Informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

  Dzięki realizacji projektu nastąpi zmniejszenie liczby osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, wyrównanie szans w dostępie do sprzętu komputerowego, zmniejszenie ilości patologii społecznych wśród dzieci i młodzieży dzięki alternatywnym sposobom spędzania wolnego czasu oraz zdobycie nowych i poprawa posiadanych kompetencji informatycznych poprzez utworzenie 35 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu w 5 jednostkach podległych Wnioskodawcy.

  Dzięki mobilności komputerów przenośnych będą one mogły być wykorzystywane przez uczniów (na zajęciach szkolnych i pozaszkolnych), nauczycieli i społeczność lokalną, co wpłynie na lepszą efektywność i oddziaływanie projektu.

  Działania projektu poprawią jakość edukacji w odniesieniu do wszystkich dzieci w szkole oraz lokalnej społeczności. Uzyskają oni szanse na zminimalizowanie problemów w dostępie do wiedzy, edukacji. Wartością dodaną tych działań jest stworzenie na terenie Gminy punktów dostępu do nieodpłatnego Internetu dla mieszkańców Gminy, co da możliwość poszukiwania ofert pracy, kształcenia zawodowego, itp.

   

  Ewa Bembenek – Kierownik projektu 

   
 • 2014-11-13 11:43

  KOMUNIKAT Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Przemyślu do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym

  Przypominam, że w sytuacji wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, właściciele i zarządcy obiektów budowlanych są zobowiązani do zapewnienia bezpiecznego użytkowania swoich obiektów zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.).
  W szczególności do obowiązków właścicieli i zarządców należy dbałość o należyty stan techniczny budynku, w tym niedopuszczanie do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i zapewnienie w razie konieczności odśnieżania dachu. Obowiązek ten obejmuje także usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się bezpośrednio przy budynku.
  Jednocześnie należy przy tym pamiętać, że niewłaściwe wykonywanie prac związanych z usuwaniem śniegu z dachu może stwarzać ogromne zagrożenie, zarówno dla samego budynku, jak i dla osób wykonujących te prace. Dlatego muszą być one prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP.
  Informuje także, że niewłaściwe utrzymanie i użytkowanie obiektu budowlanego oraz nie zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego zagrożone jest grzywną nie mniejszą niż 100 stawek dziennych, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (zgodnie z art. 91a ustawy – Prawo budowlane).
  W związku z powyższym, w celu uniknięcia zagrożeń, zwracam się do wszystkich zobowiązanych o bezzwłoczne spełnianie obowiązków wynikających z ww. Przepisów.

  Kazimierz Bartczak

  Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

  w Przemyślu

   

   
 • 2014-11-13 11:38

  KOMUNIKAT Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Przemyślu DO WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

   

  W związku z rozpoczętym okresem grzewczym i występowaniem niskich temperatur oraz mając na uwadze częste przypadki zatruć tlenkiem węgla przypomina się właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych, a szczególnie budynków jednorodzinnych i zagrodowych o obowiązku poddawania obiektów budowlanych kontrolom okresowym stanu technicznego zgodnie z wymogami art. 62 ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. Nr 243 z 2010 r., poz. 1623 z późniejszymi zmianami), a w szczególności o konieczności sprawdzania stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) i instalacji gazowych.

  Przypomina się również o obowiązku bezzwłocznego usuwania wszystkich nieprawidłowości, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska np. pożar, wybuch, zatrucie gazem albo porażenie prądem elektrycznym.

  Jednocześnie przypomina się, że kontrole stanu technicznego przewodów kominowych powinny przeprowadzać, w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych, osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim bądź osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, natomiast w odniesieniu do kominów przemysłowych, kominów wolno stojących oraz kominów i przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych – wyłącznie osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. Kontrole stanu technicznego instalacji gazowych mogą przeprowadzać osoby posiadające właściwe uprawnienia budowlane lub kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci gazowych.

  Kto nie zapewnia wykonania okresowych kontroli stanu technicznego podlega karze grzywny (art. 93 pkt 8 ustawy Prawo budowlane), a kto niewłaściwie utrzymuje i użytkuje obiekt budowlany lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (art. 91a ustawy Prawo budowlane). Kontrolę wykonywania powyższych obowiązków prowadzą organy nadzoru budowlanego.

  Kazimierz Bartczak

  Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

  w Przemyślu