Adres urzędu

Urząd Gminy Krzywcza

37-755 Krzywcza 36

 

Telefony:

16 671 14 86

16 671 14 84

16 672 74 30

16 671 13 95

 

Fax: 16 733 22 02

E-mail: sekretariat@krzywcza.pl


A A A

Aktualności

 • 2014-10-31 12:37

  Zapytanie ofertowe NR 3/POIG.8.3/2014

  Ogłoszono zapytanie ofertowe NR 3/POIG.8.3/2014

  Gmina Krzywcza zaprasza do złożenia oferty na: 
    Ubezpieczenie sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu pn: "Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Krzywcza zagrożonym wykluczeniem cyfrowym"

  współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8.  Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion

  Zapytanie ofertowe NR 3/POIG.8.3/2014  [TUTAJ]

   
 • 2014-09-26 13:18

  INFORMACJA w sprtawie sprzedaży drewna opałowego

  INFORMACJA z dnia 26.09.2014 r.

  Urząd Gminy Krzywcza informuje, że posiada do sprzedania drewno opałowego gatunku grab, buk, brzoza w ilości 130 mp z lasu mienia gminnego wsi Bachów


  Szczegółowe informacje można uzyskać
  w Urzędzie Gminy Krzywcza I piętro, pok. 5
  ,
  tel. 16 6711486 lub 16 6727430 wewn. 31.

   
 • 2014-09-18 13:49

  Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Babicach

  Wójt Gminy Krzywcza zaprasza do złożenia oferty na dostawę pomocy dydaktycznych
  dla Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Babicach
  zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania

  Termin składania ofert upływa w dniu 26.09.2014 r., godz. 15:00

    

  Szczegółowe informacje w tym zakresie
  można znaleźć w załącznikach w formacie PDF

   

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty znajduje się pod następującym linkiem userfiles/file/MX-M264N_20141003_124505.pdf

   

   
 • 2014-09-11 09:34

  Zapytanie ofertowe

   

  Krzywcza dnia 10.09.2014r.

   

  Zapytanie ofertowe Nr 1/2014

  Podręczniki i materiały ćwiczeniowe

  dla klasy I Publicznej Szkoły Podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół

  w Krzywczy

   

  I. ZAMAWIAJĄCY

  Zespół Szkół w Krzywczy, Krzywcza 97 37-755 Krzywcza zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn. „Zakup oraz dostawa materiałów ćwiczeniowych i podręczników do języka angielskiego dla uczniów klasy I Publicznej Szkoły Podstawowej w Krzywczy dla której organem prowadzącym jest Gmina Krzywcza”

   

  II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zakupie i dostawie do siedziby zamawiającego podręczników do języka angielskiego i materiałów ćwiczeniowych (na koszt Wykonawcy) dla uczniów klasy I szkoły podstawowej według następującego opisu:

  1. Ćwiczenia z pomysłem- praca zbiorowa autorstwa Anny Barchard, Jolanty Brzózka, Katarzyny Janiec - zestaw ćwiczeń do edukacji wczesnoszkolnej - 4 części, dostosowanych do podręcznika MEN „Nasz elementarz” i dostępnych w ramach dotacji (22 sztuki);

  2. Treetops 1” – autorstwa Sarah Howell, Lisa Kester - Dodgson - komplet do nauczania języka angielskiego (22 komplety).

  1. Podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe muszą być zgodne z podstawą programową.

  2. Materiały ćwiczeniowe do edukacji wczesnoszkolnej powinny być skorelowane z podręcznikiem wydanym przez MEN, pt. „Nasz Elementarz”.

  3. Podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad i usterek.

  4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

   

  III.TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

  Do 30 września 2014r.

   

  IV.TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY

   

  1. 18 wrzesień 2014r. do godz. 12.00.

  2. Ofertę można składać osobiście lub drogą pocztową na adres Zamawiającego. Dotrzymanie w/w terminu dotyczy również ofert składanych drogą pocztową.

  3. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje termin wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

   

   

   

   

  V. KRYTERIA WYBORU OFERTY

   

  1. Najniższa cena brutto za komplet ćwiczeń oraz podręcznik (z zastosowaniem Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw- art. 22ae, pkt 5, ust. 1,2) – 75%

  2. Termin dostawy podręczników do języka angielskiego i materiałów ćwiczeniowych – 25%.

   

  VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

   

  Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej papierowej, na druku stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania.

  Koperta winna być zaadresowana na adres Zamawiającego: Zespół Szkół w Krzywczy, Krzywcza 97 37-755 Krzywcza oraz powinna być opisana następująco: ”Zakup oraz dostawa materiałów ćwiczeniowych i podręczników do języka angielskiego  dla uczniów klasy I Publicznej Szkoły Podstawowej w Krzywczy. Nie otwierać przed 18.09.2014r. do godz. 12.00”.

  Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej szkoły, pod adresem: www.krzywcza.pl.

   

  Ponadto:

  oferta powinna być:

  1. opatrzona pieczątką firmową,

  2. posiadać datę sporządzenia,

  3. zawierać adres lub siedzibę oferenta,

  4. podpisana czytelnie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy

   

  VII. OSOBA DO KONTAKTU

  Dyrektor P. Elżbieta Urban, tel. 16 671 10 03

      

     

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  [TUTAJ]

   

   

   
 • 2014-08-22 07:58

  Rekrutacja do projektu "Równi na rynku pracy"

   
 • 2014-08-18 21:27

  Internet w każdym domu

   
 • 2014-08-08 21:24

  Ogłoszenie naboru ofert na pełnienie funkcji asystenta ds. rozliczeń projektu w ramach personelu wsparcia w projekcie

  Ogłoszono nabór ofert na pełnienie funkcji asystenta ds. rozliczeń projektu w ramach personelu wsparcia w projekcie pn. "Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Krzywcza zagrożonym wykluczeniem cyfrowym" współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion 

   
 • 2014-08-08 21:14

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego na ogłoszenie w prasie lokalnej w ramach promocji projektu

  Ogłoszono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego na ogłoszenie w prasie lokalnej w ramach promocji projektu pn. "Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Krzywcza zagrożonym wykluczeniem cyfrowym" współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion 

   
 • 2014-08-07 23:58

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zaprojektowanie, wydruk ulotek i plakatów promocyjnych na potrzeby Projektu

  Ogłoszono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zaprojektowanie, wydruk ulotek i plakatów promocyjnych na potrzeby Projektu pn. "Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Krzywcza zagrożonym wykluczeniem cyfrowym" współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion 

   
 • 2014-07-24 23:46

  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zaprojektowanie i wydruk ulotek i plakatów promocyjnych

  Ogłoszono zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zaprojektowanie i wydruk ulotek i plakatów promocyjnych na potrzeby Projektu "Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Krzywcza zagrożonym wykluczeniem cyfrowym" 

  współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8.  Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion