Adres urzędu

Urząd Gminy Krzywcza

37-755 Krzywcza 36

 

Telefony:

16 671 14 86

16 671 14 84

16 672 74 30

16 671 13 95

 

Fax: 16 733 22 02

E-mail: sekretariat@krzywcza.pl


A A A

Aktualności

 • 2014-12-01 12:36

  Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Przemyślu do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych

  KOMUNIKAT
  Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
  w Przemyślu

  DO WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

   

          W związku z rozpoczętym okresem grzewczym i występowaniem niskich temperatur oraz mając na uwadze częste przypadki zatruć tlenkiem węgla przypomina się właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych, a szczególnie budynków jednorodzinnych i zagrodowych o obowiązku poddawania obiektów budowlanych kontrolom okresowym stanu technicznego zgodnie z wymogami art. 62 ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. Nr 243 z 2010 r., poz. 1623 z późniejszymi zmianami), a w szczególności o konieczności sprawdzania stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) i instalacji gazowych.

  Przypomina się również o obowiązku bezzwłocznego usuwania wszystkich nieprawidłowości, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska np. pożar, wybuch, zatrucie gazem albo porażenie prądem elektrycznym.

  Jednocześnie przypomina się, że kontrole stanu technicznego przewodów kominowych powinny przeprowadzać, w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych, osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim bądź osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, natomiast w odniesieniu do kominów przemysłowych, kominów wolno stojących oraz kominów i przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych – wyłącznie osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. Kontrole stanu technicznego instalacji gazowych mogą przeprowadzać osoby posiadające właściwe uprawnienia budowlane lub kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci gazowych.

  Kto nie zapewnia wykonania okresowych kontroli stanu technicznego podlega karze grzywny (art. 93 pkt 8 ustawy Prawo budowlane), a kto niewłaściwie utrzymuje i użytkuje obiekt budowlany lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (art. 91a ustawy Prawo budowlane). Kontrolę wykonywania powyższych obowiązków prowadzą organy nadzoru budowlanego.

   

  Kazimierz Bartczak

  Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
  w Przemyślu

   
 • 2014-11-27 15:47

  Zapytanie ofertowe NR 4/POIG.8.3/2014

  Ogłoszono zapytanie ofertowe NR 4/POIG.8.3/2014

  Gmina Krzywcza zaprasza do złożenia oferty na: 
    Kompleksowe zorganizowanie szkoleń z podstawowej obsługi komputera i Internetu dla uczestników Projektu pn: "Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Krzywcza zagrożonym wykluczeniem cyfrowym"

  współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8.  Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion

  Zapytanie ofertowe NR 4/POIG.8.3/2014  [TUTAJ]

   
 • 2014-11-13 13:22

  Komputery dla szkół, świetlic i bibliotek z terenu Gminy Krzywcza!

  W dniu 28 października 2014r. Gmina Krzywcza przekazała pierwszym szkołom, świetlicom i bibliotece, sprzęt komputerowy zakupiony w ramach projektu Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Krzywcza zagrożonym wykluczeniem cyfrowym”.

  Z rąk Ewy Bembenek – Zastępcy Wójta Gminy – kierownika projektu i Mieczysława Klimko – informatyka projektu urządzenia odebrali:

  • dla Szkoły Podstawowej im. J. Słowackiego w Babicach – Dyrektor Pani Urszula Broszko,

  • dla Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Bachowie – p.o. Dyrektora Pan Józef Sarnicki,

  • dla Świetlicy Wiejskiej i Biblioteki Publicznej w Babicach – Pani Marzena Seńczyszyn

  • dla Świetlicy Wiejskiej w Bachowie – Pani Wanda Pawłowska.

  Każda z  placówek oświatowych otrzymała po 10 komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem oraz po jednym urządzeniu wielofunkcyjnym, natomiast świetlice i biblioteka – 5 komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem oraz po jednym urządzeniu wielofunkcyjnym.


   


   

  Realizacja projektu możliwa jest dzięki uzyskaniu dofinansowania z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa, w ramach 8 Osi Priorytetowej Społeczeństwo Informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

  Dzięki realizacji projektu nastąpi zmniejszenie liczby osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, wyrównanie szans w dostępie do sprzętu komputerowego, zmniejszenie ilości patologii społecznych wśród dzieci i młodzieży dzięki alternatywnym sposobom spędzania wolnego czasu oraz zdobycie nowych i poprawa posiadanych kompetencji informatycznych poprzez utworzenie 35 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu w 5 jednostkach podległych Wnioskodawcy.

  Dzięki mobilności komputerów przenośnych będą one mogły być wykorzystywane przez uczniów (na zajęciach szkolnych i pozaszkolnych), nauczycieli i społeczność lokalną, co wpłynie na lepszą efektywność i oddziaływanie projektu.

  Działania projektu poprawią jakość edukacji w odniesieniu do wszystkich dzieci w szkole oraz lokalnej społeczności. Uzyskają oni szanse na zminimalizowanie problemów w dostępie do wiedzy, edukacji. Wartością dodaną tych działań jest stworzenie na terenie Gminy punktów dostępu do nieodpłatnego Internetu dla mieszkańców Gminy, co da możliwość poszukiwania ofert pracy, kształcenia zawodowego, itp.

   

  Ewa Bembenek – Kierownik projektu 

   
 • 2014-11-13 11:43

  KOMUNIKAT Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Przemyślu do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym

  Przypominam, że w sytuacji wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, właściciele i zarządcy obiektów budowlanych są zobowiązani do zapewnienia bezpiecznego użytkowania swoich obiektów zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.).
  W szczególności do obowiązków właścicieli i zarządców należy dbałość o należyty stan techniczny budynku, w tym niedopuszczanie do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i zapewnienie w razie konieczności odśnieżania dachu. Obowiązek ten obejmuje także usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się bezpośrednio przy budynku.
  Jednocześnie należy przy tym pamiętać, że niewłaściwe wykonywanie prac związanych z usuwaniem śniegu z dachu może stwarzać ogromne zagrożenie, zarówno dla samego budynku, jak i dla osób wykonujących te prace. Dlatego muszą być one prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP.
  Informuje także, że niewłaściwe utrzymanie i użytkowanie obiektu budowlanego oraz nie zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego zagrożone jest grzywną nie mniejszą niż 100 stawek dziennych, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (zgodnie z art. 91a ustawy – Prawo budowlane).
  W związku z powyższym, w celu uniknięcia zagrożeń, zwracam się do wszystkich zobowiązanych o bezzwłoczne spełnianie obowiązków wynikających z ww. Przepisów.

  Kazimierz Bartczak

  Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

  w Przemyślu

   

   
 • 2014-11-13 11:38

  KOMUNIKAT Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Przemyślu DO WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

   

  W związku z rozpoczętym okresem grzewczym i występowaniem niskich temperatur oraz mając na uwadze częste przypadki zatruć tlenkiem węgla przypomina się właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych, a szczególnie budynków jednorodzinnych i zagrodowych o obowiązku poddawania obiektów budowlanych kontrolom okresowym stanu technicznego zgodnie z wymogami art. 62 ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. Nr 243 z 2010 r., poz. 1623 z późniejszymi zmianami), a w szczególności o konieczności sprawdzania stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) i instalacji gazowych.

  Przypomina się również o obowiązku bezzwłocznego usuwania wszystkich nieprawidłowości, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska np. pożar, wybuch, zatrucie gazem albo porażenie prądem elektrycznym.

  Jednocześnie przypomina się, że kontrole stanu technicznego przewodów kominowych powinny przeprowadzać, w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych, osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim bądź osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, natomiast w odniesieniu do kominów przemysłowych, kominów wolno stojących oraz kominów i przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych – wyłącznie osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. Kontrole stanu technicznego instalacji gazowych mogą przeprowadzać osoby posiadające właściwe uprawnienia budowlane lub kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci gazowych.

  Kto nie zapewnia wykonania okresowych kontroli stanu technicznego podlega karze grzywny (art. 93 pkt 8 ustawy Prawo budowlane), a kto niewłaściwie utrzymuje i użytkuje obiekt budowlany lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (art. 91a ustawy Prawo budowlane). Kontrolę wykonywania powyższych obowiązków prowadzą organy nadzoru budowlanego.

  Kazimierz Bartczak

  Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

  w Przemyślu

   

   
 • 2014-10-31 12:37

  Zapytanie ofertowe NR 3/POIG.8.3/2014

  Ogłoszono zapytanie ofertowe NR 3/POIG.8.3/2014

  Gmina Krzywcza zaprasza do złożenia oferty na: 
    Ubezpieczenie sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu pn: "Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Krzywcza zagrożonym wykluczeniem cyfrowym"

  współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8.  Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion

  Zapytanie ofertowe NR 3/POIG.8.3/2014  [TUTAJ]

   
 • 2014-09-26 13:18

  INFORMACJA w sprtawie sprzedaży drewna opałowego

  INFORMACJA z dnia 26.09.2014 r.

  Urząd Gminy Krzywcza informuje, że posiada do sprzedania drewno opałowego gatunku grab, buk, brzoza w ilości 130 mp z lasu mienia gminnego wsi Bachów


  Szczegółowe informacje można uzyskać
  w Urzędzie Gminy Krzywcza I piętro, pok. 5
  ,
  tel. 16 6711486 lub 16 6727430 wewn. 31.

   
 • 2014-09-18 13:49

  Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Babicach

  Wójt Gminy Krzywcza zaprasza do złożenia oferty na dostawę pomocy dydaktycznych
  dla Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Babicach
  zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania

  Termin składania ofert upływa w dniu 26.09.2014 r., godz. 15:00

    

  Szczegółowe informacje w tym zakresie
  można znaleźć w załącznikach w formacie PDF

   

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty znajduje się pod następującym linkiem userfiles/file/MX-M264N_20141003_124505.pdf

   

   
 • 2014-09-11 09:34

  Zapytanie ofertowe

   

  Krzywcza dnia 10.09.2014r.

   

  Zapytanie ofertowe Nr 1/2014

  Podręczniki i materiały ćwiczeniowe

  dla klasy I Publicznej Szkoły Podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół

  w Krzywczy

   

  I. ZAMAWIAJĄCY

  Zespół Szkół w Krzywczy, Krzywcza 97 37-755 Krzywcza zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn. „Zakup oraz dostawa materiałów ćwiczeniowych i podręczników do języka angielskiego dla uczniów klasy I Publicznej Szkoły Podstawowej w Krzywczy dla której organem prowadzącym jest Gmina Krzywcza”

   

  II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zakupie i dostawie do siedziby zamawiającego podręczników do języka angielskiego i materiałów ćwiczeniowych (na koszt Wykonawcy) dla uczniów klasy I szkoły podstawowej według następującego opisu:

  1. Ćwiczenia z pomysłem- praca zbiorowa autorstwa Anny Barchard, Jolanty Brzózka, Katarzyny Janiec - zestaw ćwiczeń do edukacji wczesnoszkolnej - 4 części, dostosowanych do podręcznika MEN „Nasz elementarz” i dostępnych w ramach dotacji (22 sztuki);

  2. Treetops 1” – autorstwa Sarah Howell, Lisa Kester - Dodgson - komplet do nauczania języka angielskiego (22 komplety).

  1. Podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe muszą być zgodne z podstawą programową.

  2. Materiały ćwiczeniowe do edukacji wczesnoszkolnej powinny być skorelowane z podręcznikiem wydanym przez MEN, pt. „Nasz Elementarz”.

  3. Podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad i usterek.

  4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

   

  III.TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

  Do 30 września 2014r.

   

  IV.TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY

   

  1. 18 wrzesień 2014r. do godz. 12.00.

  2. Ofertę można składać osobiście lub drogą pocztową na adres Zamawiającego. Dotrzymanie w/w terminu dotyczy również ofert składanych drogą pocztową.

  3. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje termin wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

   

   

   

   

  V. KRYTERIA WYBORU OFERTY

   

  1. Najniższa cena brutto za komplet ćwiczeń oraz podręcznik (z zastosowaniem Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw- art. 22ae, pkt 5, ust. 1,2) – 75%

  2. Termin dostawy podręczników do języka angielskiego i materiałów ćwiczeniowych – 25%.

   

  VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

   

  Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej papierowej, na druku stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania.

  Koperta winna być zaadresowana na adres Zamawiającego: Zespół Szkół w Krzywczy, Krzywcza 97 37-755 Krzywcza oraz powinna być opisana następująco: ”Zakup oraz dostawa materiałów ćwiczeniowych i podręczników do języka angielskiego  dla uczniów klasy I Publicznej Szkoły Podstawowej w Krzywczy. Nie otwierać przed 18.09.2014r. do godz. 12.00”.

  Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej szkoły, pod adresem: www.krzywcza.pl.

   

  Ponadto:

  oferta powinna być:

  1. opatrzona pieczątką firmową,

  2. posiadać datę sporządzenia,

  3. zawierać adres lub siedzibę oferenta,

  4. podpisana czytelnie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy

   

  VII. OSOBA DO KONTAKTU

  Dyrektor P. Elżbieta Urban, tel. 16 671 10 03

      

     

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  [TUTAJ]

   

   

   
 • 2014-08-22 07:58

  Rekrutacja do projektu "Równi na rynku pracy"