Adres urzędu

Urząd Gminy Krzywcza

37-755 Krzywcza 36

 

Telefony:

16 671 14 86

16 671 14 84

16 672 74 30

16 671 13 95

 

Fax: 16 733 22 02

E-mail: sekretariat@krzywcza.pl


A A A

Aktualności

 • 2017-01-31 12:52

  Przypomnienie Marszałka Województwa Podkarpackiego o obowiązku sprawozdawczym za 2016 rok

   
 • 2017-01-24 10:01

  Informacja o dopłatach ze środków budżetu państwa do składek umów ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2017 r.

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje
  o dopłatach ze środków budżetu państwa
  do składek umów ubezpieczenia upraw rolnych
  i zwierząt gospodarskich w 2017 r.

   

       Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2016 r. poz. 792, z późn. zm.) stosowane są z budżetu państwa dopłaty do składek producentów rolnych z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia od wystąpienia następujących zdarzeń losowych:

  • dla produkcji roślinnej (tj. upraw – zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin strączkowych) od: huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny, suszy, ujemnych skutków przezimowania lub przymrozków wiosennych,
  • dla produkcji zwierzęcej (tj. bydła, koni, owiec, kóz, drobiu lub świń) od: huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny, uboju z konieczności.

       Zgodnie z ww. ustawą dopłaty z budżetu państwa do składek ubezpieczenia będą przysługiwały producentom rolnym w wysokości do 65% składki w przypadku zawarcia przez producenta rolnego umowy ubezpieczenia zawierającej pakiet rodzajów ryzyka i określenia przez zakład ubezpieczeń stawki taryfowej nie przekraczających 9% sumy ubezpieczenia. W przypadku upraw prowadzonych na użytkach rolnych klasy V i VI powyższa stawka taryfowa będzie mogła zostać określona w wyższej wysokości, tj. odpowiednio 12% i 15% sumy ubezpieczenia tych upraw.

       Natomiast w przypadku ustalenia w umowie ubezpieczenia zawierającej pakiet rodzajów ryzyka stawki taryfowej przekraczającej odpowiednio 9%, 12% i 15% sumy ubezpieczenia, dopłaty do składek producentów rolnych będą przysługiwały do powyższych wysokości stawek ubezpieczenia, natomiast pozostałą część składki w całości zapłaci producent rolny. W przypadku umowy ubezpieczenia od jednego rodzaju ryzyka lub łącznie od kilku wybranych rodzajów ryzyka, bądź w przypadku przekroczenia powyższych stawek taryfowych (9%, 12% i 15%), dopłaty nie będą przysługiwały.

       W roku 2017 obowiązuje przepis przejściowy, umożliwiający ubezpieczenie przez producenta rolnego upraw rolnych od jednego lub łącznie od kilku wybranych rodzajów ryzyka z zachowaniem możliwości skorzystania z dofinansowania z budżetu państwa do składek ubezpieczenia. Zgodnie z tym przepisem w przypadku przekroczenia przy sumie 10 ryzyk stawki taryfowej ponad odpowiednio 9%, 12% lub 15% dopłaty do tych stawek będą pomniejszane proporcjonalnie do procentu ich podwyższenia.

       W przypadku ubezpieczenia zwierząt gospodarskich dopłaty będą przysługiwały producentom rolnym w wysokości do 65% składki, w przypadku określenia przez zakłady ubezpieczeń stawek taryfowych ubezpieczenia od łącznego ubezpieczenia zwierząt nie przekraczających 0,5% sumy ubezpieczenia. Poziom dopłat z budżetu państwa do składek ubezpieczeń należnych od producentów rolnych z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia upraw rolnych lub zwierząt gospodarskich na 2017 r. został określony przez Radę Ministrów w rozporządzeniu z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2017 r. (Dz. U. poz. 1937), w wysokości: 65% składki do 1 ha upraw rolnych i 65% składki do 1 szt. zwierzęcia gospodarskiego.

       Z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich wynika obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych przez rolnika, który uzyskał płatności bezpośrednie do gruntów rolnych, tj. upraw zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin strączkowych, od zasiewu lub wysadzenia do ich zbioru, od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez powódź, grad, suszę, ujemne skutki przezimowania oraz przymrozki wiosenne. Rolnik, który nie spełni obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, tj. ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw, obowiązany jest do wniesienia opłaty za niespełnienie tego obowiązku. Wysokość opłaty obowiązującej w każdym roku kalendarzowym, stanowi równowartość w złotych 2 euro od 1 ha, ustaloną przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski według tabeli kursów nr 1 w roku kontroli. Opłata za niespełnienie tego obowiązku jest wnoszona na rzecz gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę rolnika. Powyższe sankcje nie mogą jednak być stosowane wobec rolników w przypadku gdy rolnik nie zawrze umowy ubezpieczenia obowiązkowego z powodu pisemnej odmowy przez co najmniej dwa zakłady ubezpieczeń, które zawarły z ministrem właściwym do spraw rolnictwa umowy w sprawie dopłat.

       Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zawarł z pięcioma zakładami ubezpieczeń umowy w sprawie stosowania w 2017 r. dopłat ze środków budżetu państwa do składek ubezpieczenia upraw rolnych lub zwierząt gospodarskich, tj. z:

  • Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie,
  • Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” z siedzibą w Warszawie,
  • Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Poznaniu,
  • Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie,
  • InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie.

  Podstawy prawne:

  • Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2016 r. poz. 792, z późn. zm.),
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2017 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1937),
  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2017 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1936).
   
 • 2017-01-20 15:16

  RANKING GMIN 2017

  RANKING GMIN 2017

   

       Ministerstwo Finansów co roku publikuje wskaźniki dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin (tak zwany wskaźnik „G”. Stanowi to podstawę do obliczenia tzw. Janosikowego. Podstawą wyliczeń resortu finansów na 2017 rok były dane gmin za 2015 rok. Wskaźnik gminny Gg, który odzwierciedla dochód podatkowy na jednego mieszkańca dla wszystkich gmin w kraju oszacowano na 1596,67 zł. Na 2478 gmin dochody powyżej średniej uzyskało 449 gmin, w niektórych wypadkach znacznie przekraczając wskaźnik Gg. Rekordzistą pod tym względem jest gmina wiejska Kleszczów (łódzkie), która osiągnęła najwyższe wpływy z podatków. Na jednego mieszkańca przypada tam 34 825,79 zł. To blisko 22-krotnie więcej niż średnia krajowa i niemal 82-krotnie więcej niż najniższy odnotowany wynik, który należy do gminy wiejskiej Radgoszcz (małopolskie). Na drugim miejscu wśród najzamożniejszych gmin uplasowała się Rząśnia (woj. łódzkie), będąca gminą wiejską. Wpływy z podatków dały jednostce 8 090,04 zł per capita. W pierwszej trójce znalazła się ponadto gmina wiejska Mielnik (woj. podlaskie) z dochodem w wysokości 6 168,21 zł na jednego mieszkańca. Kolejne miejsca na liście najbogatszych zajęły: Polkowice - gmina miejsko-wiejska w województwie dolnośląskim (6 108,4 zł), Jerzmanowa - gmina wiejska w województwie dolnośląskim (5 975,16 zł) i Rewal - gmina wiejska w województwie zachodniopomorskim (5 544,85 zł). Pierwszą dziesiątkę zamyka gmina wiejska Nadarzyn (woj. mazowieckie) z kwotą wpływów podatkowych w przeliczeniu na mieszkańca wynoszącą 4 923,92 zł. Najbiedniejszą gminą pod względem dochodów per capita okazała się Radgoszcz, gdzie podatki przyniosły 424,77 zł na głowę mieszkańca. Wśród gmin o najniższych dochodach znalazły się trzy inne gminy wiejskie: Lipnica Wielka w woj. małopolskim (433,53 zł), Rusinów w woj. mazowieckim (440,57 zł) oraz Ropa w woj. małopolskim (456,45 zł). W sumie w 11 gminach dochody nie przekroczyły 500 zł na osobę (trzy lata wcześniej było ich 64). Dla naszej gminy wskaźnik „G” wynosi 664,75 zł i jest to najniższy wskaźnik wśród gmin powiatu przemyskiego. Dochód z podatków na jednego mieszkańca w powiecie przemyskim kształtuje się następująco:

   

  Lp.

  Miejsce w rankingu krajowym

  Gmina

  Dochód z podatku na jednego mieszkańca zł

  1.

  728

  Gmina Medyka

  1397,08

  2.

  899

  Miasto Przemyśl

  1301,69

  3.

  1105

  Gmina Przemyśl

  1206,77

  4.

  1178.

  Gmina Żurawica

  1169,10

  5.

  1479.

  Gmina Krasiczyn

  1054,06

  6.

  1977

  Gmina Orły

  869,45

  7.

  1982

  Gmina Bircza

  866,85

  8.

  2068

  Gmina Stubno

  836,09

  9.

  2149

  Gmina Fredropol

  800,49

  10.

  2308

  Gmina Dubiecko

  700,04

  11.

  2358

  Gmina Krzywcza

  664,75

   

  Na podstawie Serwisu Samorządowego PAP opracował. K.Trojan

   
 • 2017-01-17 12:14

  Nowe proaktywne usługi Ministerstwa Rozwoju dla przedsiębiorców. Załóż firmę przez telefon!

  W załączniku informacja dotycząca zakładania firmy przez telefon.

   
 • 2017-01-16 12:34

  Obwieszczenie o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa

  Krzywcza, dnia 16.01.2017 r.

   

  O B W I E S Z C Z E N I E

  o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa

   

       Wójt Gminy Krzywcza zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Krzywcza.

  Plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN) jest dokumentem strategicznym, który wyznacza kierunki dla Gminy Krzywcza w celu redukcji emisji gazów cieplarnianych, zmniejszenia zużycia energii finalnej, dzięki podniesieniu efektywności energetycznej oraz zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Przyczyni się to bezpośrednio do poprawy jakości powietrza w gminie oraz do wyższej jakości życia jej mieszkańców.

  Wykonawca PGN przeprowadził inwentaryzację emisji dwutlenku węgla w gminie, do której informacje uzyskano m.in. z ankiet dla budynków położonych na terenie gminy. Dokonane badanie pozwoliło wskazać źródła największej emisji dwutlenku węgla, a także strukturę wykorzystanych paliw, w tym paliw stosowanych na cele grzewcze.

  Na podstawie przeprowadzonej analizy wyznaczono szereg działań inwestycyjnych i nie inwestycyjnych do realizacji w Gminie Krzywcza do roku 2020.

  Zaplanowane przedsięwzięcia mogą zostać sfinansowane ze środków własnych gminy, środków wojewódzkich, krajowych i unijnych. Ich realizacja na szeroką skalę pozwoli na sprawniejsze osiągnięcie zamierzonych celów.

       Z przedmiotowym dokumentem można zapoznać się w Urzędzie Gminy Krzywcza pok. nr 4 w dniach i godzinach urzędowania, w terminie od dnia 16.01.2017r. do dnia 24.02.2017r. oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Krzywcza.

  Nieprzedstawienie opinii w terminie do dnia 24 lutego 2017r. oznacza rezygnację z prawa jej wyrażania.

  Podczas konsultacji możliwe będzie zgłaszanie swoich uwag i opinii w formie pisemnej lub drogą elektroniczną na formularzu zgłaszania uwag. Wypełnione formularze należy złożyć osobiście, wysłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Urzędu Gminy Krzywcza z dopiskiem „Konsultacje – PGN” lub wysłać na adres e-mail: sekretariat@krzywcza.pl (z dopiskiem w temacie wiadomości: „Konsultacje – PGN”).

   

  Załączniki:

  Projekt PGN dla Gminy Krzywcza

  Formularz zgłaszania uwag

  Wójt Gminy

  Wacław Pawłowski

   
 • 2017-01-09 12:32

  Ferie zimowe w Świetlicach Wiejskich w Gminie Krzywcza

  Zapraszamy wszystkie dzieci na
  zajęcia podczas ferii zimowych
  pn. „POŻYTECZNE FERIE”.

  Termin zajęć:
  od 17 stycznia do 21 stycznia 2017
  (tj. od wtorku do soboty)
  w godz. 12.30 – 15.30


  W programie:
  1. Zajęcia integracyjne: wspólne gry, konkursy i zabawy.
  2. Zajęcia plastyczne i rękodzielnicze,
  3. Zajęcia sportowe, rozgrywki w ping – ponga,  konkurencje w grupach (z piłką itp.).
  4. Gry i zabawy świetlicowe
  Ponadto zorganizowany jest wyjazd feryjny dla dzieci z całej Gminy Krzywcza:
  23 stycznia br. (poniedziałek), wyjazd. ok. 8.30 z Babic, Ruszelczyc, Krzywczy, Reczpola do Przemyśla.
  W programie wyjazdu:
  - wizyta w  kinie Helios (do wyboru 2 filmy Balerina w 3 D dla młodszych uczestników wyjazdu lub „Dlaczego on?” (dla osób powyżej 12 roku życia);
  - lekcja edukacyjna w Zespole Parków Krajobrazowych w Przemyślu,
  - wizyta w Restauracji Mc'Donalds.
  Na wyjazdy ilość miejsc ograniczona na poszczególne miejscowości  – zapisy u pracowników świetlic w terminie do 18 stycznia br.
  Zapisy na zajęcia feryjne i szczegółowe informacje w Świetlicy Wiejskiej.
  NIE SIEDŹ W DOMU PRZED KOMPUTEREM LUB TELEWIZOREM!!!
  PRZYJDŹ DO NAS!!!

   
 • 2016-12-29 12:03

  Informacja w sprawie kar administracyjnych nakładanych na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

   
 • 2016-12-29 11:06

  Obwieszczenie o orgraniczeniu używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa podkarpackiego

  W celu ochrony życia, zdrowia i mienia osób oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego  wprowadzony został zakaz używania wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych na terenie województwa podkarpackiego.

  Zakaz ten nie obowiązuje w dniu 31 grudnia 2016 r. oraz w dniu 1 stycznia 2017 r., a także nie obejmuje organizatorów imprez i przedsięwzięć artystycznych, rozrywkowych, rekreacyjnych i szkoleniowych, którzy organizują takie imprezy i przedsięwzięcia, zgodnie z obowiązującymi przepisami, uzyskali zezwolenie właściwych organów.

  Zakaz nie dotyczy używania przez właściwie służby, jednostki ratownicze i osoby wzywające pomocy w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia petard sygnalizacyjnych, rakiet do sygnalizacji podczas mgły lub deszczu oraz pozostałych artykułów pirotechnicznych z wyłączeniem ogni sztucznych tj. oznaczonych symbolem 20.51.14 wg. Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

  Kto narusza zakaz używania wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych podlega karze grzywny wymierzonej na zasadach i trybie określonym w prawie o wykroczeniach, na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach wykroczeń oraz ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń.

  Zakaz obowiązuje do 10 stycznia 2017 r.

   

   
 • 2016-12-22 14:23

  Informacja Państwowej Inspekcji Sanitarnej dotycząca "Ptasiej Grypy"

  Uwaga gospodarzu!

   

  Inspekcja Sanitarna apeluje o ostrożność
  w związku z wystąpieniem przypadków zakażeń wysoce patogennym wirusem grypy ptaków A(H5N8), u drobiu i ptaków dzikich
  w województwie podkarpackim.

   

   

  Ptasia grypa to choroba zakaźna atakująca ptactwo dzikie i hodowlane. Należy pamiętać, że cząsteczki wirusa mogą zainfekować także inne gatunki zwierząt.

   

   

   

  Wirus grypy ptaków A(H5N8) nie jest chrobotwórczy
  dla ludzi
  Biorąc pod uwage możliwość mutacji genetycznej wirusa oraz troskę
  o własne zdrowie przy pracy ze zwierzetami domowymi
  i podczas kontaktu ze zwierzętami dzikimi (w tym ptactwem) stosuj poniższe zasady:

  ·         Przestrzegaj podstawowych zasad higieny osobistej (po zakończeniu pracy umyj ręce, zmień  odzież  roboczą i pozostaw ją poza pomieszczeniami mieszkalnymi
  lub służącymi do spożywania posiłków).

  ·         Stosuj środki ochrony osobistej (rękawice, okulary, maski p/p)

  ·         Dla zachowania dobrostanu zwierząt przestrzegaj zasad higieny weterynaryjnej

   

   
 • 2016-12-21 10:51

  Życzenia świąteczne dla mieszkańców gminy Krzywcza

   

  Jak co roku magia świąt Bożego Narodzenia puka do drzwi naszych domów.
  Dookoła nas rozkwitają radość, ciepło, miłość i optymizm.

   

   

   

   

  Z tej okazji w imieniu swoim, radnych Rady Gminy Krzywcza i pracowników Urzędu Gminy Krzywcza wszystkim mieszkańcom naszej gminy pragniemy złożyć świąteczne życzenia.

  Niech pod rodzinnym dachem nie zabraknie światła świecy, ciepła rodzinnej atmosfery i spełnienia najskrytszych marzeń.

  Niech wszystkie dni w Nowym Roku będą tak piękne i szczęśliwe, jak ten jeden wigilijny wieczór.

  Niech uśmiech naszych dzieci rozpłomienia serca, dając nadzieję na lepsze jutro, na lepszy, każdy z nadchodzących dni.

  Niech te życzenia popłyną do wszystkich mieszkańców Gminy Krzywcza. I do tych, co święta spędzą gdzieś setki kilometrów stąd: na wschodnich i zachodnich krańcach Europy.

  Niech dotrą do tych, co rozrzuceni są po wszystkich kontynentach.

  Niechaj wiedzą, że przy naszym, polskim stole, jedno miejsce jest zawsze wolne.

   

   

  Wacław Pawłowski - Wójt Gminy Krzywcza

   


   

   

   

   
Strony: « Poprzednia 1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 34 Następna »